สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายระหว่างประเทศ

           กฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโบราณก่อนคริสต์กาล นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวเป็นชุมชนสืบต่อมาในสมัยกลาง สมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเริ่มจากการปฏิบัติต่อกันจนกลายเป็นจารีตประเพณี สนธิสัญญา และแนวคิดในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศไม่แสดงลักษณะทั่วไปให้ปรากฏชัดถึงอำนาจอธิปไตยแห่งการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับกฎหมายภายใน เนื่องจากไม่มีองค์การรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามหลักปฏิบัตินั้น และการอธิบายและปรับหลักปฏิบัติให้เข้ากับปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป และสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ สนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และคำพิพากษาของศาล กฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 

บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ

  1. การก่อให้เกิดและธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมแห่งรัฐ
  2. การคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดกรณีขัดแย้ง

รายละเอียดทั่วไป

  • การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นประชาคมระหว่างประเทศจะต้องมีกติกาที่ควบคุมความประพฤติและแบบแผน กติกาดังกล่าว เรียกว่า กฎหมายระหว่างประเทศ
  • กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง หลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมที่ใช้บังคับต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ประเทศ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งอยู่รวมกันเป็นปึกแผ่นถาวรเป็นอิสระบนอาณาเขตอันเดียวกับที่ตนเป็นเจ้าของ และอยู่ภายใต้อำนาจอันเดียวกันซึ่งได้จัดระเบียบไว้ โดยมุ่งจะให้เป็นประกันแก่ทุกคนในการใช้เสรีภาพของตน

กลุ่มคนหนึ่งจะเป็นประเทศได้ ต้องประกอบด้วย

1.เป็นสมาคมถาวร
2.เป็นสมาคมเอกราช
3.มีเจตนาร่วมกัน
4.มีดินแดนที่กำหนดแน่นอน

  • ฐบาลตามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ
  • รัฐบาลตามความหมายอย่างแคบ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจบริหาร

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย