Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายระหว่างประเทศ

           กฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโบราณก่อนคริสต์กาล นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวเป็นชุมชนสืบต่อมาในสมัยกลาง สมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเริ่มจากการปฏิบัติต่อกันจนกลายเป็นจารีตประเพณี สนธิสัญญา และแนวคิดในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศไม่แสดงลักษณะทั่วไปให้ปรากฏชัดถึงอำนาจอธิปไตยแห่งการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับกฎหมายภายใน เนื่องจากไม่มีองค์การรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามหลักปฏิบัตินั้น และการอธิบายและปรับหลักปฏิบัติให้เข้ากับปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป และสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ สนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และคำพิพากษาของศาล กฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 

บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ

  1. การก่อให้เกิดและธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมแห่งรัฐ
  2. การคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดกรณีขัดแย้ง

รายละเอียดทั่วไป

กลุ่มคนหนึ่งจะเป็นประเทศได้ ต้องประกอบด้วย

1.เป็นสมาคมถาวร
2.เป็นสมาคมเอกราช
3.มีเจตนาร่วมกัน
4.มีดินแดนที่กำหนดแน่นอน

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com