สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายระหว่างประเทศ

           กฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโบราณก่อนคริสต์กาล นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวเป็นชุมชนสืบต่อมาในสมัยกลาง สมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเริ่มจากการปฏิบัติต่อกันจนกลายเป็นจารีตประเพณี สนธิสัญญา และแนวคิดในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศไม่แสดงลักษณะทั่วไปให้ปรากฏชัดถึงอำนาจอธิปไตยแห่งการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับกฎหมายภายใน เนื่องจากไม่มีองค์การรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามหลักปฏิบัตินั้น และการอธิบายและปรับหลักปฏิบัติให้เข้ากับปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป และสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ สนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และคำพิพากษาของศาล กฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 

บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ

  1. การก่อให้เกิดและธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมแห่งรัฐ
  2. การคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดกรณีขัดแย้ง

รายละเอียดทั่วไป

  • การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นประชาคมระหว่างประเทศจะต้องมีกติกาที่ควบคุมความประพฤติและแบบแผน กติกาดังกล่าว เรียกว่า กฎหมายระหว่างประเทศ
  • กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง หลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมที่ใช้บังคับต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ประเทศ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งอยู่รวมกันเป็นปึกแผ่นถาวรเป็นอิสระบนอาณาเขตอันเดียวกับที่ตนเป็นเจ้าของ และอยู่ภายใต้อำนาจอันเดียวกันซึ่งได้จัดระเบียบไว้ โดยมุ่งจะให้เป็นประกันแก่ทุกคนในการใช้เสรีภาพของตน

กลุ่มคนหนึ่งจะเป็นประเทศได้ ต้องประกอบด้วย

1.เป็นสมาคมถาวร
2.เป็นสมาคมเอกราช
3.มีเจตนาร่วมกัน
4.มีดินแดนที่กำหนดแน่นอน

  • ฐบาลตามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ
  • รัฐบาลตามความหมายอย่างแคบ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจบริหาร

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ