ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

ความหมายของงานบริการ

บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 563) ตรงกับคำว่า service ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (ปลายฝัน สุขารมณ์, 2534, หน้า 21)

การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแทบทั้งสิ้น เนื่องจากทุกคนในสังคมจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การที่บุคคลหนึ่งกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลือให้ความสะดวกเพื่อที่จะทำให้ผู้ได้รับบริการนั้นได้รับความพึงพอใจเรียกได้ว่าเป็นการบริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2542, หน้า 5)

ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย