ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

ความหมายของบริการของห้องสมุด

นักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ให้ความหมายของบริการของห้องสมุดไว้ดังนี้

สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ (2521, หน้า 56-57) อธิบายว่า บริการของห้องสมุด คืองานที่ห้องสมุดจะอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าห้องสมุดด้วยการจัดสถานที่ภายในห้องสมุดให้ดูสวยงาม มีระเบียบ สะอาดตา ทาสีเย็นตาภายในห้อง ขัดพื้นห้องให้เรียบ เพื่อให้เด็กนั่งอ่านหนังสือได้ ตกแต่งห้อง จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ มีตู้บัตรรายการ และยังจัดให้มีบริการจ่ายรับ บริการหนังสือจอง บริการตอบคำถาม บริการแนะแนวการอ่าน บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด บริการจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด และบริการจัดทำรายชื่อหนังสือประกอบรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

จารุวรรณ สินธุโสภณ (2527, หน้า 279) กล่าวว่า ความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้ทุกคนในท้องที่ที่ถือว่าเป็น “เขตปฏิบัติการ” ของห้องสมุดได้เข้าถึงข้อมูล ได้ใช้ทรัพยากรของห้องสมุด ได้รับการชักนำหรือช่วยเหลือโดยมีทรัพยากรของห้องสมุดเป็นสื่อ โดยไม่มีข้อจำกัดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรนั้นจะอยู่ที่ใด หรือไม่มีข้อจำกัดว่าบุคคลที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรต่าง ๆ นั้นจะมาที่ห้องสมุดเองหรือไม่ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการของห้องสมุดทั้งสิ้นจินตนา เกษรบัวขาว (2542, หน้า 2) สรุปไว้ว่า บริการของห้องสมุดหมายถึง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นพอจะประมวลสรุปได้ว่า บริการของห้องสมุด คือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดให้ได้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศทั้งที่มีภายในห้องสมุดและจากแหล่งอื่นได้อย่างเต็มที่โดยการจัดบริการและกิจกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไม่ว่าผู้ใช้จะเข้ามาภายในห้องสมุดหรือไม่

ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย