Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ

ห้องสมุดแต่ละประเภทและศูนย์สารนิเทศแต่ละแห่งอาจมีรูปแบบการให้บริการที่ แตกต่างกันตามแนวพิจารณาการจัดบริการ ดังนี้

1. ประเภทของบริการ มีบริการพื้นฐานซึ่งจัดขึ้นในห้องสมุดทั่วไปและบริการพิเศษที่จัดขึ้นตามระดับความพร้อมของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแต่ละแห่ง ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อ ๆ ไป

2. ระดับการให้บริการ ระดับการให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ประเภท และนโยบายของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแต่ละแห่ง ความรู้และทัศนคติของผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายทั้งของห้องสมุด และความสามารถในการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นระดับของการให้บริการอาจแบ่งเป็น การให้บริการระดับพื้นฐาน ระดับสนับสนุน ระดับวิจัย และระดับสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและความพร้อมของห้องสมุดนั้น ๆ

3. ขอบเขตการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ เป็นไปตามระดับการให้บริการ เช่นการให้บริการระดับต่ำซึ่งให้เท่ามาตรฐานขั้นต่ำของบริการในห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศนั้น ๆ บริการระดับวิจัยเป็นการให้บริการในขอบเขตเฉพาะเรื่องเฉพาะวิชาด้วยสารนิเทศที่มีความลุ่มลึกและหลากหลาย ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่มีทางเลือกในการจัดบริการกว้างขวางหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การบริการไม่จำกัดอยู่เฉพาะทรัพยากรภายในห้องสมุดแต่ขยายไปถึงทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค

4. วิธีการให้บริการ มีวิธีให้บริการแบบเดิมและแบบสมัยใหม่ เช่น ระบบมือกับระบบอัตโนมัติ บริการภายในห้องสมุดกับบริการทางไกล บริการให้เปล่ากับบริการเสียค่าใช้จ่าย แต่ควรให้บริการครบวงจร คือให้บริการตั้งแต่ค้นหาและชี้แหล่งสารนิเทศ ค้นคว้าเอกสารหรือ สืบค้นจากฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่สารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ

5. การคิดค่าใช้จ่าย ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศทั่วไปมักจัดบริการพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะถือเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและผู้ใช้มีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่จะคิดค่าบริการทางอ้อม เช่น ค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าบำรุงห้องสมุด และคิดค่าใช้จ่ายโดยตรงในการให้บริการบางประเภท เช่น บริการถ่ายเอกสาร บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์ ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ ที่มีค่าใช้จ่ายจำเพาะชัดเจนในการใช้บริการแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งคิดค่าใช้บริการจากบุคคลภายนอก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ขณะที่ทางห้องสมุดจำเป็นต้องสงวนเนื้อที่และวัสดุสำหรับสมาชิกและเป็นการกลั่นกรองผู้ใช้ให้เป็นผู้ใช้ที่ใช้จริงจัง (serious user) เท่านั้น

 

6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้ การกำหนดผู้ใช้จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

7. ระดับการใช้เทคโนโลยี ระดับการใช้เทคโนโลยีมีตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร จนถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีในงานบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศมีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com