ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ

การให้บริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันตามสภาพ แวดล้อม ทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ วัตถุประสงค์และนโยบายของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตามเราอาจจำแนกบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแบบกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. บริการพื้นฐาน เป็นบริการการที่ห้องสมุดทั่วไปจัดขึ้นเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้รับสารนิเทศหรือได้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • บริการการอ่านหรือบริการทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดจะคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มาใช้บริการในห้องสมุด
  • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารนิเทศไว้ให้บริการและอนุญาตให้ผู้ใช้ยืมไปใช้นอกห้องสมุดแล้วส่งคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  • บริการสืบค้นสารนิเทศ ทั้งการสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดจากฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและตรงความต้องการ และการสืบค้นสารนิเทศจากแหล่งสารนิเทศภายนอก เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และสารนิเทศที่บริการบนระบบเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 

2. บริการพิเศษ เป็นบริการที่จัดเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ตามศักยภาพและความพร้อมของห้องสมุดแต่ละแห่ง ได้แก่

  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารนิเทศที่ต้องการแม้สารนิเทศนั้นจะอยู่ในสถาบันบริการสารนิเทศแห่งอื่น อาจโดยการยืมฉบับจริงหรือทำสำเนา
  • บริการบรรณานุกรม ทั้งบริการบรรณานุกรมสำเร็จรูปที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา และบริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
  • บริการสารเผยแพร่สารนิเทศ เป็นการเผยแพร่สารนิเทศด้วยการจัดบริการต่าง ๆ เช่น บริการสารนิเทศทันสมัย ริการนำส่งเอกสาร บริการแปล และบริการสำเนาเอกสาร เป็นต้น
  • บริการส่งเสริมการใช้ เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ เช่น การสอนการใช้ห้องสมุด การปฐมนิเทศ/นำชมห้องสมุด แนะวิธีสืบค้นสารนิเทศ จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ เป็นต้น
  • บริการความรู้สู่ชุมชน เป็นบริการเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมได้ พัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การฝึกอบรมระยะสั้น ๆ เช่น อบรมการสืบค้นสารนิเทศบน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย