Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ

การให้บริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันตามสภาพ แวดล้อม ทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ วัตถุประสงค์และนโยบายของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตามเราอาจจำแนกบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศแบบกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. บริการพื้นฐาน เป็นบริการการที่ห้องสมุดทั่วไปจัดขึ้นเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้รับสารนิเทศหรือได้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

2. บริการพิเศษ เป็นบริการที่จัดเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ตามศักยภาพและความพร้อมของห้องสมุดแต่ละแห่ง ได้แก่

ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com