ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

งานบริการของห้องสมุด

ห้องสมุดมีชีวิต

แนวคิดเรื่องห้องสมุดมีชีวิตที่ได้รับการกล่าวขวัญอย่างมาก และห้องสมุดแต่ละแห่งถือ เป็นแนวดำเนินงานห้องสมุดในปัจจุบันนั้น กล่าวโดยรวมก็คือการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา เป็นห้องสมุดที่ผู้ใช้มีความพอใจและมีความสุขในการเข้าใช้บริการ นั่นเอง คือห้องสมุดต้องมีความพร้อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. มีบริการและกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดตลอดทุกสัปดาห์ ทุกเดือนต่อเนื่องหรือ หมุนเวียนไปเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการตามความสนใจ ต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้ใช้บริการและเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งจัดได้หลายรูปแบบ

2. บริการข่าวสารข้อมูลทันสมัยรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการสารนิเทศระบบออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า

3. จัดมุมหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามประเภท ของห้องสมุด

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้ใช้ ได้รับความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ มีบรรยากาศของการสร้างแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยความสะดวกสบาย ไม่อึดอัดคับข้องใจหรือเกิดความรำคาญ และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความสำเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการของห้องสมุด

5. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อการเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของสังคมและชุมชน ไม่ว่ากลุ่มสนใจใดสามารถใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้ เอื้ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มอื่น ๆ เข้ามาจัดกิจกรรม เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี ดังนั้นการออกแบบและการใช้พื้นที่ของอาคารห้องสมุดจะต้องได้รับการวางแผนจัดสรรพื้นที่และออกแบบให้เหมาะสมกับการรองรับการจัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ

6. มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มุ่งมั่นงานบริการ มุ่งมั่นพัฒนา ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ระบบการทำงานและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในห้องสมุดต้องเหมาะสม

7. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

8. ทำให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้อันยาวนาน

9. ให้ผู้ใช้มาใช้ด้วยความยินดี ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกยากลำบากไม่อยากไปแต่จำเป็น ต้องไป

10. ให้อยู่ในจุดที่เข้าถึงง่าย เช่น ห้องสมุดโรงเรียนที่มีอาคารหลายชั้น ควรให้ห้องสมุด อยู่ที่ชั้น 1 ในมุมที่น่าสนใจที่สุด

11. ห้องสมุดจะต้องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก ง่าย เช่น จัดทรัพยากรชั้นเปิด บริการด้วยตนเอง มีคำอธิบายแนะนำวิธีใช้คู่มือเครื่องมือ

รูปแบบที่เหมาะสมของห้องสมุดมีชีวิตเป็นไปตามสภาพของห้องสมุดแต่ละแห่งซึ่งมีความพร้อมไม่เท่ากัน การปรับปรุงเพื่อให้เกิดห้องสมุดมีชีวิตควรเป็นลักษณะเฉพาะของห้องสมุดซึ่งเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของผู้ใช้บริการนั่นเอง

  ความหมายของงานบริการ
ความหมายของบริการของห้องสมุด
ความสำคัญของการบริการของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของบริการของห้องสมุด
ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด
องค์ประกอบของบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
แนวพิจารณาการจัดบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ขั้นตอนในการจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
ประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริการของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ และศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์ประกอบที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ