สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การสื่อสารในการประชุม

วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาในการประชุม

การประชุมทุกประเภทจะต้องมีประธานและผู้เข้าประชุมคนอื่นๆ ฉะนั้นจึงแยกได้ดังนี้

วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับประธานในที่ประชุม ก่อนอื่นต้องดูว่าเป็นการประชุมแบบใด ถ้าเป็นแบบอย่างเป็นกันเองมาก ประธานอาจแสดงความเป็นกันเองในการพูดจากัน แต่ถ้าเป็นการประชุมแบบที่ค่อนข้างจะเป็นพิธีการ ประธานของที่ประชุมอาจสื่อสารอย่างค่อนข้างเป็นทางการ สำหรับในการขอมติจากที่ประชุมหลังจากที่ได้พิจารณากิจการที่ได้ประชุมไปแล้ว ประธานต้องกล่าวถ้อยคำอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ต้องกล่าวให้ชัดเจน อย่าให้กำกวม อันจะเกิดปัญหาในภายหลัง

 

วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาของผู้เข้าประชุม ถ้าเป็นการประชุมอย่างเป็นกันเองหรือแบบพิธีการ ภาษาที่ผู้เข้าประชุมใช้ก็ควรเป็นท่วงทำนองการสนทนากันตามปกติ แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความกำกวมหรือความเข้าใจผิดแก่ผู้เข้าประชุมคนอื่นๆ และการแสดงความคิดก็ไม่ควรพูดโพล่งๆออกไป และผู้เข้าประชุมควรใช้คำว่า ขอ เสมอๆในการประชุมเพราะแสดงถึงความสุภาพ

วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาในการประชุม
การส่งสารด้วยการพูด
ถามและตอบให้มีประสิทธิผล
การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย