สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การสื่อสารในการประชุม

การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

ความหมายของการพูดให้สัมฤทธิ์ผล

การพูดให้สัมฤทธิ์ผล หมายถึง พูดให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ความสัมฤทธิ์ผลในการพูดก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการฟัง คือมีได้หลายระดับขั้น ไม่ว่าจะพูดด้วยจุดมุ่งหมายใด หากสามารถทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังได้ก็สัมฤทธิ์ผลระดับขั้นหนึ่ง และถ้าทำให้ผู้ฟังทราบโดยแจ่มแจ้ง ก็ทำให้สำเร็จมากขึ้น

ข้อควรระลึกและควรปฏิบัติ

ผู้ที่ประสงค์จะพูดให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องสามารถทำให้ผู้ฟังพร้อมที่จะตั้งใจฟัง รับรู้ เข้าใจในสิ่งที่พุด ยอมเปลี่ยนความคิด และการกระทำ มีข้อระลึกและควรปฏิบัติดังนี้

  1. ผู้ฟังที่อยู่ในวัยต่างกัน มีพื้นความรู้และประสบการณ์ต่างกัน ย่อมมีความสนใจและพร้อมที่จะฟังเรื่องราวต่างกัน เช่น นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คงไม่สนใจและไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อระดับปริญญาสาขาเทคโนโลยีคุณภาพ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเลือกเรื่องราวให้เหมาะกับความสนใจและความพร้อมของผู้ฟัง โดยคำนึงถึงวัย พื้นความรู้ และประสบการณ์ของผู้ฟังหรือกลุ่มของผู้ฟังเป็นสำคัญ
  2. ผู้ฟังมักพอใจและพร้อมที่จะฟังผู้พูดที่ให้เกียรติตน ให้ความสำคัญแก่ตนและให้ความเป็นกันเอง สำหรับวิธีที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้พูดให้ความสำคัญแก่ตน คือผู้พูดมีความกระตือรือร้น เต็มอกเต็มใจที่จะพูด ไม่แสดงความเหนื่อยหน่าย หงุดหงิด สำหรับวิธีแสดงความเป็นกันเองของผู้พูดอยู่ที่คำพูดและกิริยาอาการที่แสดงออก ในขณะทีพูดควรยิ้มแย้ม และไม่ใช้สรรพนามที่เป็นทางการในทุกครั้ง และควรมีอารมณ์ขันบ้าง
  3. ผู้ฟังจะรับรู้ความหมายได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้พูดใช้ภาษาที่แจ่มแจ้ง ชัดเจนและลำดับความให้เข้าใจง่าย ผู้พูดจำเป็นต้องเลือกใช้คำที่ไม่ใช่ศัพท์แปลกหู เข้าใจยาก นอกจากนี้ต้องรู้จักใช้คำให้หลากหลายไม่ซ้ำซาก และลำดับความจากเหตุไปผลให้เป็นขั้น ๆไปเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด
  4. ผู้ฟังจะให้ความเชื่อถือและศรัทธาผู้พูดเมื่อเห็นว่าผู้พูดเป็นผู้รู้จริง ไว้ใจได้และมีเจตนาดี กล่าวคือ ผู้พูดต้องพูดด้วยความมั่นใจ อ้างอิงข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำ อธิบายให้เห็นแจ่มแจ้ง

ตัวอย่างการพูดให้สัมฤทธิ์ผล

กรณีแวดล้อม

ผู้แทนนักเรียนกล่าวแสดงความขอบคุณศิษย์เก่าของโรงเรียนผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพส่วนตัว ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ โรงเรียนได้เชิญศิษย์เก่าผู้นี้มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน เนื่องในโอกาสงานฉลองวันครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน มีนักเรียนเข้าฟังประมาณ 500 คน ผู้บรรยายได้กล่าวถึงชีวิตนักเรียนเมื่อ 20 ปีที่ล่วงมาว่ามีความตื่นเต้นสนุกสนานอย่างไรบ้าง ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมา ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าแก่การสร้างและดำรงตนให้ก้าวหน้ามาด้วยดีจนบัดนี้ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดว่าควรใช้หลัก 5 ร. คือ (1) รัก (2) ระวัง (3) รีบเร่ง (4) เรียนรู้ (5) รู้จักรอ เมื่อผู้บรรยายกล่าวจบแล้ว นักเรียนคนหนึ่งได้รับมอบหมายล่วงหน้าให้เป็นผู้แทนของคณะนักเรียนทำหน้าที่กล่าวขอบคุณผู้บรรยายบทพูด

กราบเรียนท่านผู้อำนวยการ และอาจารย์ทุกท่าน

กระผมนายวิทยา วิสุทธิ์ดำรง ในฐานะผู้แทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสารภี ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้จัดการบริษัทศรีสวัสดิ์อาหารสัตว์ คุณสมภูมิ สุวรณ์ รุ่นพี่ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งของพวกเราทุกคน ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาพบกับพวกเรา ให้ความรู้และให้กำลังใจแก่พวกเราในวันนี้

พวกเราทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสารภี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติประวัติยาวนาน มีครูอาจารย์ที่เอาใจใส่อบรมสั่งสอนศิษย์ และมีศิษย์เก่าที่ล้วนแต่มีความรัก ความห่วงใย และความผูกพันกับโรงเรียนโดยไม่มีวันเสื่อมคลายดังที่พี่สมภูมิได้บอกแก่พวกเราทุกคนในห้องนี้ ให้ได้ยินด้วยตนเองแล้วในระหว่างการบรรยายของท่าน

สาระความรู้จากการบรรยายของพี่สมภูมิในวันนี้ มีค่าแก่พวกเราเกินกว่าประมาณได้ ท่านได้แนะนำให้ยึดหลัก 5 ร. ซึ่งเป็นหลักที่จำง่าย เข้าใจง่าย และปฏิบัติง่าย มีเหตุผล น่ารับฟังอย่างยิ่ง กระผมเชื่อว่าหลัก 5 ร.นี้ ทุกคนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป และในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ดังที่พี่สมภูมิได้ประสบมาแล้ว

กระผมขอกราบเรียนด้วยว่า เมื่อพวกเราได้ทราบข่าวว่าพี่สมภูมิ ยินดีรับเชิญมาพบกับพวกเราในวันนี้ตามคำเชิญของโรงเรียน ทุกคนตื่นเต้นและรอคอยให้วันนี้มาถึง เพราะคาดหวังว่าท่านจะให้ข้อแนะนำและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเรา สิ่งที่เราได้รับในวันนี้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ เพราะนอกจากสาระความรู้แล้วพวกเรายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในระหว่างที่ฟังคำบรรยาย และที่สำคัญที่สุดคือท่านยังอนุญาตให้พวกเราไปพบท่านด้วยตนเองได้ที่บริษัท คำพูดของท่านที่ว่า"สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสารภีแล้ว บริษัทศรีสวัสดิ์อาหารสัตว์ยินดีต้อนรับเสมอ"นั้นเป็นที่จับใจพวกเรามาก

ในนามของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสารภี กระผมจึงขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาในการประชุม
การส่งสารด้วยการพูด
ถามและตอบให้มีประสิทธิผล
การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ