วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่

นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่และเสมียนมี
บันทึกการเดินทางและการอ่านเพื่อเข้าถึงเรื่องเล่าท้องถิ่น

วารุณี โอสถารมย์

บรรณานุกรม

 • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2493. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า และพระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พุทธศักราช 2493
 • ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 2530. “นิราศเมืองสุพรรณ: สุพรรณบุรี ในทัศนะสุนทรภู่” ในเอกสารประกอบการสัมนาทางวิชาการเรื่อง “สุพรรณบุรี:ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม” จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2530
 • ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา .2514. ไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บรรณาการ
 • -------------------------------------------- .2543. นิทานที่ 18 เรื่องเมืองอู่ทอง. ในนิทานโบราณคดี. หน้า 306- 317. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บรรณาการ
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2527ก. “วัฒนธรรมกระฎุมพี กับ วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ในปากไก่และปากใบ เรือ.กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์.1-234
 • --------------------.2527.ฃ. สุนทรภู่:มองกวีกระฎุมพี,ใน ปากไก่และใบเรือ. กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์ 235-298
 • ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.2536. ภาษาของจิตรกรรมไทย.รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วารุณี โอสถารมย์.2547. เมืองสุพรรณ บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่8- ต้นพุทธศตวรรษที่25 กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ลมบัติ จันทรวงศ์. 2523. “โลกทัศน์ทางการเมืองของสุนทรภู่.” ในสมบัติ จันทรวงศ์และ ชัยอนันต์
 • สุทวณิช.ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย. หน้า275-315. เอกสารวิจัยหมายเลข 6 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณกิจจำกัด.
 • สุนทรภู่.2509.นิราศเมืองสุพรรณฉบับสมบูรณ์ของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
 • ---------.2510.โครงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
 • ---------.2510. รำพันพิราป. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร. จัดเป็นพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน พระราชทานเพลิงศพ พระมงคลธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม จังหวัดพระนคร 1 เมษายน 2510.
 • หมื่นพรหมสมพัตสร(มี).2544. นิราศสุพรรณ. กรุงเทพฯ:บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด.
 • Manas Chitakasem.1972. “The Emergency and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry” Journal of Siam Society, July, 60, 2 pp. 135-168.
 • Reid, Anthondy. 1993. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume II:Expansion and Crisis. Bankkok: Silkworm Books.
 • Rernolds. C.J. 2547. “State Versus Nation in Histories of Nation-Buiding with Special Reference to Thailand,” in Thai Khadi Journal 1,2 ( เมษายน-กันยายน 2547) 1-30.
 • Santanee Phasuk and Phillip Stott.2004.Royal Siamese Maps . War and Trade in Nineteenth Century Thailand Bangkok: River Books.
 • Terweil, B.J. 1989. Through Traveller’s Eyes. An Approach to Early Nineteenth Century Thai History. Bangkok : Duang Kamol Editions.
 • Thongchai Winichakul. 1993. “The Other Within Ethnography and Travel Literature From Bangkok Metropolis to Its Periphery in the Late Nineteenth Century Siam.” Pp. 38-62 in Andrew Turton rdt. Civility And Savagery Social Identity in Tai States. Great Britain : Curzon Press.
 

นิราศสุพรรณ บันทึกความยากลำบากของการเดินทาง
โครงเรื่องนิราศสุพรรณ
กรุง
เส้นทางสู่เมืองสุพรรณ
เมืองสุพรรณ
ป่า
เรื่องเล่าท้องถิ่น
การผลิตและภาวะความเป็นอยู่
ด่านและศาลอารักษ์
ตำนานท้องถิ่นสุพรรณ
วัฒนธรรมชาวกรุงพบวัฒนธรรมชาวบ้าน
กลุ่มชาติพันธุ์
ไหว้พระและศรัทธาพุทธ
ไม้ ปลา นก แร่ : ธรรมชาติวิทยาในนิราศสุพรรณ
คำอธิบายเพิ่มเติม
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ