ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

พระธาตุแหลมลี่

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จมาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร” เมื่อพระพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ 220 ปี ได้มีพระยาศรีธรรมาโศกมหาราช พร้อมด้วยพระสงฆ์องค์อรหันต์ 400 องค์ ได้เอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุที่นั้น

นับแต่นั้นมา ราวพุทธศักราช 949 สมัยพระยาพรหมกุลี เป็นผู้ครองเมืองเววาทภาษีต์ (อำเภอลอง) ในสมัยนั้น เมืองอาลัยยะราโม มีพระยามินัยยะ เป็นผู้ครองเมืองทุ่งยั้ง พระยาจังโก เป็นผู้ครองเมืองฝาง พระยาศิริสุทธะวังสา เป็นผู้ครองเมืองละโว้ (ลพบุรี) ได้เป็นสหายกัน ก็ได้เอากันมาสร้างพระธาตุแหลมลี่

 

ดังนั้นพระธาตุแหลมลี่ จึงเป็นสถานอันศักดิ์สิทธ์ แห่งหนึ่งในเมืองไทย หรือว่าในโลก กล่าวคือในภัทกลัป์นี้มี พระพุทธเจ้าห้าองค์ คือ พระกกุสันธะ พนะดกนาคมสะ พระกัสสปะ พระโคตรม พระอริยเมตตัย มาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร” ทุกพระองค์ ดังนั้นที่ วัดแหลมลี่ แห่งนี้ จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ถ้าผู้ใดได้มาไหว้ที่นี่ ก็เสมือนหนึ่งเราได้ไหว้ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ไม่มีบุญใดที่จะเปรียบปานได้

ดังนั้น ในอดีตที่แห่งนี้ คงเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่แท้ เพราะผู้ที่มาสร้างก็ล้วนเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการทั้งนั้น แต่ทุกสิ่งทุกทุกอย่าง ถ้าเจริญสุดขีดแล้ว ก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา นับแต่นั้นมา ก็ถอยลงมาเป็นลำดับ ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา และมิหนำยัง มีคนบาปหนาอาธรรม มาเบียดเบียนกระทำร้าย ต่อพระพุทธรูปและเจดีย์เสมอมา

พระธาตุแหลมลี่ มีงานประจำปีทุกปี มีงานประจำปีวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ(4ใต้) และพร้อมกับงานประจำปีของ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ