ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

มหาบุรุษลักษณะ 32

ลักษณะของมหาบุรุษมี 32 ประการ มาในมหาปทานสูตร แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค และ ลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปิฎกโดยย่อ คือ

 1. สุปติฏฺฐิตปาโท ที่ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน
 2. เหฏฺฐาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ ลายพื้นพระบาทเป็นจักร
 3. อายตปณฺหิ มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง 4, พระชงฆ์ตั้งอยู่ในส่วนที่ 3)
 4. ทีฆงฺคุลิ มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)
 5. มุทุตลนหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
 6. ชาลหตฺถปาโท ผ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย
 7. อุสฺสงฺขปาโท มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกลอกได้คล่อง เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน
 8. เอณิชงฺโฆ พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย
 9. ฐิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปรามสติ เมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึงพระชานุ
 10. โกโสหิตวตฺถคุยฺโห มีพระคุยหะ (อวัยวะเพศ)เร้นอยู่ในฝัก
 11. สุวณฺณวณฺโณ มีฉวีวรรณดุจสีทอง
 12. สุขุมจฺฉวิ พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย
 13. เอเกกโลโม มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ
 14. อุทฺธคฺคโลโม เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน
 15. พฺรหฺมุชุคตฺโต พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม
 16. สตฺตุสฺสโท มีพระมังสะอูมเต็มในที่ 7 แห่ง (คือ หลังพระหัตถ์ทั้ง 2 และหลังพระบาททั้ง 2 พระอังสาทั้ง 2 กับลำพระศอ)
 17. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ล่ำพี) ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์
 18. ปีตนฺตรํโส พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน
 19. นิโคฺรธปริมณฺฑโล ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร (พระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์)
 20. สมวฏฺฏกฺขนฺโธ มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด
 21. รสคฺคสคฺคี มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดี
 22. สีหหนุ มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)
 23. จตฺตาฬีสทนฺโต มีพระทนต์ 40 ซี่ (ข้างละ 20 ซี่)
 24. สมทนฺโต พระทนต์เรียบเสมอกัน
 25. อวิวรทนฺโต พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง
 26. สุสุกฺกทาโฒ เขี้ยวพระทนต์ทั้ง 4 ขาวงามบริสุทธิ์
 27. ปหูตชิวฺโห พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏ หน้าผากได้)
 28. พฺรหฺมสฺสโร กรวิกภาณี พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหมตรัสมีสำเนียงดุจนกการเวก
 29. อภินีลเนตฺโต พระเนตรดำสนิท
 30. โคปขุโม ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
 31. อุณฺณา ภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ
 32. อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย