ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ชมพูทวีปและประชุมชน

ชมพูทวีป

ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ของประเทศไทย มีการปกครองเป็นรัฐ (แว่นแคว้น) แต่ละรัฐมีพระเจ้าแผ่นดินและประธานาธิบดีเป็นผู้ปกครอง เช่น รัฐโกศล และรัฐมคธ เป็นต้น

ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน

1. มัชฌิมประเทศ (มัธยมประเทศ)
2. ปัจจันตประเทศ

มัชฌิมประเทศ มีอาณาเขตปกครองโดยรอบดังนี้

1. ทิศบูรพา ภายในแต่มหาศาลนครเข้ามา
3. ทิศทักษิณ ภายในแต่เสตกัณณิกนิคมเข้ามา
2. ทิศอาคเนย์ ภายในแต่แม่น้ำสัลลวดีเข้ามา
4. ทิศปัจจิม ภายในแต่ถูนคามเข้ามา
5. ทิศอุดร ภายในแต่ภูเขาอุสีรธชะเข้ามา

ในปัจจุบัน มีการกำหนดเขตของมัชฌิมประเทศตามชื่อที่เปลี่ยนไปตามกาล ดังนี้

1. ทิศบูรพา ภายในแต่เบงกอลเข้ามา
3. ทิศปัจจิม ภายในแต่บอมเบย์เข้ามา
2. ทิศทักษิณ ภายในแต่เดกกันเข้ามา
4. ทิศอุดร ภายในแต่เนปาลเข้ามา

ปัจจันตประเทศ คือ อาณาเขตรอบนอกของมัชฌิมประเทศ

ประชุมชน

ประชุมชนในชมพูทวีป เป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้า รังเกียจกันด้วยชาติและโคตรเป็นอย่างยิ่ง เช่น ชนชาติอริยกะ ก็รังเกียจชนชาติมิลักขะเป็นต้น ชนชาติเหล่านี้นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นพื้น

ทิฏฐิความเห็นของชนเหล่านั้น อันปรารภความเกิดความตายและสุขทุกข์ สรุปได้ 2 อย่าง คือ

พวกที่ 1 ถือว่าตายแล้วเกิด บางพวกเห็นว่าเกิดแล้วเป็นอะไร เมื่อตายไปก็เกิดเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมบางพวกเห็นว่าเมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้
พวกที่ 2 ถือว่าตายแล้วสูญ บางพวกเป็นว่าตายแล้วสูญโดยประการทั้งปวงบางพวกเห็นว่าสูญบางสิ่ง

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย