ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ชมพูทวีปและประชุมชน

ชมพูทวีป

ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ของประเทศไทย มีการปกครองเป็นรัฐ (แว่นแคว้น) แต่ละรัฐมีพระเจ้าแผ่นดินและประธานาธิบดีเป็นผู้ปกครอง เช่น รัฐโกศล และรัฐมคธ เป็นต้น

ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน

1. มัชฌิมประเทศ (มัธยมประเทศ)
2. ปัจจันตประเทศ

มัชฌิมประเทศ มีอาณาเขตปกครองโดยรอบดังนี้

1. ทิศบูรพา ภายในแต่มหาศาลนครเข้ามา
3. ทิศทักษิณ ภายในแต่เสตกัณณิกนิคมเข้ามา
2. ทิศอาคเนย์ ภายในแต่แม่น้ำสัลลวดีเข้ามา
4. ทิศปัจจิม ภายในแต่ถูนคามเข้ามา
5. ทิศอุดร ภายในแต่ภูเขาอุสีรธชะเข้ามา

ในปัจจุบัน มีการกำหนดเขตของมัชฌิมประเทศตามชื่อที่เปลี่ยนไปตามกาล ดังนี้

1. ทิศบูรพา ภายในแต่เบงกอลเข้ามา
3. ทิศปัจจิม ภายในแต่บอมเบย์เข้ามา
2. ทิศทักษิณ ภายในแต่เดกกันเข้ามา
4. ทิศอุดร ภายในแต่เนปาลเข้ามา

ปัจจันตประเทศ คือ อาณาเขตรอบนอกของมัชฌิมประเทศ

ประชุมชน

ประชุมชนในชมพูทวีป เป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้า รังเกียจกันด้วยชาติและโคตรเป็นอย่างยิ่ง เช่น ชนชาติอริยกะ ก็รังเกียจชนชาติมิลักขะเป็นต้น ชนชาติเหล่านี้นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นพื้น

ทิฏฐิความเห็นของชนเหล่านั้น อันปรารภความเกิดความตายและสุขทุกข์ สรุปได้ 2 อย่าง คือ

พวกที่ 1 ถือว่าตายแล้วเกิด บางพวกเห็นว่าเกิดแล้วเป็นอะไร เมื่อตายไปก็เกิดเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมบางพวกเห็นว่าเมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้
พวกที่ 2 ถือว่าตายแล้วสูญ บางพวกเป็นว่าตายแล้วสูญโดยประการทั้งปวงบางพวกเห็นว่าสูญบางสิ่ง

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ