ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี

ในแขวงกรุงราชคฤห์นั้นมีบ้านพราหมณ์หมู่บ้านหนึ่ง พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อว่า “กัปปิละ” มีบุตรคนหนึ่งชื่อว่า “ปิปผลิ” หรือเรียกตามโคตรว่า “กัสสปะ” ปิปผลิมาณพนั้นมีภรรยาคนหนึ่งชื่อว่า “ภัททกาปิลานี” เมื่อบิดามารดาตายแล้วทั้ง 2 สามีภรรยาเห็นว่าผู้อยู่ครองเรือนต้องคอยรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำไม่ดี มีใจเบื่อหน่ายชวนกันละสมบัติออกบวชจำศีลอุปสมบทด้วยโอวาท 3 ข้อ

วันหนึ่งปิปผลิได้พบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใต้ร่มไทร (พหุปุตตกนิโครธ) ในระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาต่อกัน มีความเลื่อมใสเปล่งวาจาประกาศว่า “พระศาสดาเป็นศาสดาของตน ตนเป็นสาวกของพระศาสดา” พระศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ด้วยประทานโอวาท 3ข้อว่า

ข้อ 1 กัสสปะ ท่านพึงศึกษาว่า เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุที่เป็นผู้เฒ่าผู้ปานกลางอย่างแรงกล้า
ข้อ 2 เราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจะเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นพิจารณาเนื้อความ
ข้อ 3 เราจักไม่ละสติที่ไปในกาย คือ พิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์

การอุปสมบทด้วยโอวาท 3 ข้อนี้ จัดเข้าในเอหิภิกขุอุปสัมปทา ข้อแรกสงเคราะห์เข้าในหิริโอตตัปปะ ข้อ 2 สงเคราะห์เข้าในธัมมัสสวนะ และโยนิโสมนสิการ ข้อ 3 สงเคราะห์เข้าในกายคตาสติ และวิปัสสนาญาณเป็นต้น

พระมาหากัสสปะได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงสั่งสอนแล้วบำเพ็ญเพียรไม่ช้านักก็ได้สำเร็จพระอรหัตผล ภายหลังต่อมาพระศาสดาทรงยกย่องด้วยทรงรับผ้าสังฆาฏิของท่านไปทรง แล้วประทานผ้าสังฆาฏิของพระองค์แก่พระมหากัสสปะและยกย่องว่ามีธรรมเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ และทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้ปฏิบัติมักน้อยสันโดษ

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย