ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ

สมัยหนึ่งพระศาสดารับสั่งว่า กัสสปะเดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้วผ้าป่าบังสุกุลจีวรที่เขาไม่นุ่งห่มของท่านนี้หนักนัก ท่านจงทรงจีวรที่คฤหบดีถวายเถิด และจงอยู่ในที่ใกล้เราเถิด ท่านทูลว่า ข้าพระองค์เคยอยู่ในป่า เที่ยวบิณฑบาต ทรงผ้าบังสุกุลจีวร ใช้แต่ผ้า 3 ผืน มีความปรารถนาน้อยสันโดษ และพูดสรรเสริญคุณเช่นนั้นมานานแล้ว

พระศาสดาตรัสถามอีกว่ากัสสปะ ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤติตนเช่นนั้น และพูดสรรเสริญความเป็นเช่นนั้น ท่านทูลว่าข้าพระองค์เห็นอำนาจ 2 อย่าง คือ

1. การอยู่เป็นสุขในบัดนี้ของตนด้วย
2. อนุเคราะห์ชุมชนในภายหลังด้วย

ประชุมชนในภายหลังทราบว่าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ประพฤติอย่างนั้น จึงถึงทิฏฐานุคติ (ถือเป็นแบบอย่าง) ปฏิบัติตามที่ได้เห็น ได้ยิน ความปฏิบัตินั้นจักเป็นไป เพื่อประโยชน์และสุขแก่เขาสิ้นกาลนาน

พระศาสดาประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ กัสสปะ ท่านปฏิบัติเพื่อประโชนน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก ท่านจงทรงผ้าบังสุกุลจีวรของท่านเถิด ท่านจงเที่ยวบิณฑบาตเถิด ท่านจงอยู่ในป่าช้าเถิด ท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ถือธุดงค์เคร่งครัด เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย