ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน

1 ทรงพยากรณ์ปัญหาอชิตมาณพ
2 ทรงพยากรณ์ปัญหาติสสเมตเตยมาณพ
3 ทรงพยากรณ์ปัญหาปุณณกมาณพ
4 ทรงพยากรณ์ปัญหาเมตตคูมาณพ
5 ทรงพยากรณ์ปัญหาโธตกมาณพ
6 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุปสีวมาณพ
7 ทรงพยากรณ์ปัญหานันทมาณพ
8 ทรงพยากรณ์ปัญหาเหมกมาณพ
9 ทรงพยากรณ์ปัญหาโตเทยพราหมณ์
10 ทรงพยากรณ์ปัญหากัปปมาณพ
11 ทรงพยากรณ์ปัญหาชตุกัณณีมาณพ
12 ทรงพยากรณ์ปัญหาภัทราวุธมาณพ
13 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุทยมาณพ
14 ทรงพยากรณ์ปัญหาโปสาลมาณพ
15 ทรงพยากรณ์ปัญหาโมฆราช
16 ทรงพยากรณ์ปัญหาปิงคิยมาณพ

เรื่องที่ 2 ทรงพยากรณ์ปัญหาติสสเมตเตยมาณพ

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่อชิตมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โมฆราชมาณพก็ปรารภที่จะทูลถามปัญหาเป็นลำดับต่อมา ได้ยินว่า โมฆราชมาณพนั้นถือตัวว่าเป็นคนมีปัญญามากกว่ามาณพทั้ง 15 คน คิดจะถามก่อน แต่เห็นว่าอชิตมาณพเป็นผู้ใหญ่กว่า จึงยอมให้ทูลถามก่อน ครั้น อชิตมาณพทูลถามแล้วจึงปรารภที่จะทูลถามเป็นคนที่ 2 แต่พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการเช่นนั้นแล้วจึงตรัสห้ามว่าโมฆราชท่านจงยอมให้มาณพอื่นถามก่อนเถิด โมฆราชจึงหยุดนิ่งอยู่

ลำดับนั้น ติสสเมตเตยยมานพจึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่ 2 ว่า

ถาม ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ คือ เต็มความประสงค์ในโลกนี้ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไม่มี ใครรู้ส่วนข้างปลายทั้ง 2 (คืออดีตกับอนาคต) ด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง (ปัจจุบัน) พระองค์ตรัสว่าใครเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ดุจด้ายเป็นเครื่องเย็บผ้าให้ติดกัน

ตอบ ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ สำรวมในกามทั้งหลาย ปราศจากความอยากแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโดยชอบแล้วดับเครื่องร้อนกระวนกระวายเสียได้แล้ว ถือว่าเป็นผู้สันโดษ คือเต็มความประสงค์ในโลกนี้ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั่นแหละไม่มีภิกษุนั่นแหละรู้ส่วนข้างปลายทั้ง 2 ด้วยปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง เรากล่าวว่าภิกษุนั่นแหละเป็นมหาบุรุษ ภิกษุนั่นแหละล่วงความอยาก ดับความผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ายเป็นเครื่องเย็บให้ติดกัน

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย