ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน

1 ทรงพยากรณ์ปัญหาอชิตมาณพ
2 ทรงพยากรณ์ปัญหาติสสเมตเตยมาณพ
3 ทรงพยากรณ์ปัญหาปุณณกมาณพ
4 ทรงพยากรณ์ปัญหาเมตตคูมาณพ
5 ทรงพยากรณ์ปัญหาโธตกมาณพ
6 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุปสีวมาณพ
7 ทรงพยากรณ์ปัญหานันทมาณพ
8 ทรงพยากรณ์ปัญหาเหมกมาณพ
9 ทรงพยากรณ์ปัญหาโตเทยพราหมณ์
10 ทรงพยากรณ์ปัญหากัปปมาณพ
11 ทรงพยากรณ์ปัญหาชตุกัณณีมาณพ
12 ทรงพยากรณ์ปัญหาภัทราวุธมาณพ
13 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุทยมาณพ
14 ทรงพยากรณ์ปัญหาโปสาลมาณพ
15 ทรงพยากรณ์ปัญหาโมฆราช
16 ทรงพยากรณ์ปัญหาปิงคิยมาณพ

เรื่องที่ 4 ทรงพยากรณ์ปัญหาเมตตคูมาณพ

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ปุณณกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว เมตตคูมาณพก็ทูลถามปัญหาเป็นคนที่ 4 ว่า

ถาม ทุกข์ในโลกหลายประการไม่ใช่แต่อย่างเดียวนี้ มีมาแล้วแต่อะไร

ตอบ ทุกข์ในโลกนี้ มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเป็นเหตุ ล้วนเกิดมาก่อนแต่อุปธิ ผู้ใดเป็นคนเขลา ไม่รู้แล้วกระทำอุปธินั้นให้เกิดขึ้นอยู่นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง ๆ เหตุนั้นเมื่อรู้เห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์อย่ากระทำให้เกิดมี

ถาม อย่างไรผู้มีปัญญาจึงข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่คือชาติชราและโศกพิไรรำพันเสียได้

ตอบ เราจักแสดงธรรมที่จะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเอง ในอัตภาพนี้ ไม่ต้องพิศวงตามคำของผู้อื่นคือเป็นอย่างนี้ ๆ ที่บุคคลได้ทราบแล้วจะเป็นผู้มีสติดำเนินข้ามความอยากอันให้ติดอยู่ในโลกเสียได้แก่ท่าน

ถาม ข้าพระองค์ยินดีธรรมที่สูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนเบื้องบน (อนาคต) ในส่วนเบื้องต่ำ(อดีต)

ในท่ามกลาง (ปัจจุบัน) จงบรรเทาความเพลิดเพลิน ความยึดมั่นถือมั่นในส่วนนั้นเสีย วิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่เลินเล่อ ได้ทราบแล้ว ละความถือมั่นว่าของเราเสียได้แล้วจะละทุกข์คือชาติชราและโศกพิไรรำพันในโลกนี้ได้

ถาม ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ธรรมอันไม่มีอุปธิ พระองค์ทรงแสดงชอบแล้วพระองค์คงละทุกข์ได้แน่แล้ว เพราะว่าพระองค์ทรงทราบธรรมนี้แล้ว แม้ท่านผู้รู้พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิตย์ไม่หยุดหย่อน คงละทุกข์นั้นได้ด้วยเป็นแน่ เหตุนั้น ข้าพระองค์จึงได้มาถวายบังคมพระองค์ ด้วยตั้งใจจะให้ทรงสั่งสอนข้าพระองค์เป็นนิตย์ไม่หยุดหย่อนเหมือนอย่างนั้นบ้าง

ตอบ ท่านผู้รู้ว่าพราหมณ์ผู้ใดถึงที่สุดจบไตรเพทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่ในกามภพผู้นั้นแลข้ามล่วงเหตุแห่งทุกข์ดุจห้วงทะเลอันใหญ่ได้แน่แล้ว ครั้นข้ามถึงฝั่งแล้วเป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิต สิ้นความสงสัย ผู้นั้นครั้นรู้แล้วถึงที่สุดจบไตรเพทในศาสนานี้ละธรรมที่เป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพใหญ่เสียได้แล้วเป็นคนมีความอยากสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความอยากทะเยอทะยานมิได้ เรากล่าวว่าผู้นั้นแล ข้ามพ้นชราพ้นชาติไปได้

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย