ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน

1 ทรงพยากรณ์ปัญหาอชิตมาณพ
2 ทรงพยากรณ์ปัญหาติสสเมตเตยมาณพ
3 ทรงพยากรณ์ปัญหาปุณณกมาณพ
4 ทรงพยากรณ์ปัญหาเมตตคูมาณพ
5 ทรงพยากรณ์ปัญหาโธตกมาณพ
6 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุปสีวมาณพ
7 ทรงพยากรณ์ปัญหานันทมาณพ
8 ทรงพยากรณ์ปัญหาเหมกมาณพ
9 ทรงพยากรณ์ปัญหาโตเทยพราหมณ์
10 ทรงพยากรณ์ปัญหากัปปมาณพ
11 ทรงพยากรณ์ปัญหาชตุกัณณีมาณพ
12 ทรงพยากรณ์ปัญหาภัทราวุธมาณพ
13 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุทยมาณพ
14 ทรงพยากรณ์ปัญหาโปสาลมาณพ
15 ทรงพยากรณ์ปัญหาโมฆราช
16 ทรงพยากรณ์ปัญหาปิงคิยมาณพ

เรื่องที่ 5 ทรงพยากรณ์ปัญหาโธตกมาณพ

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่เมตตคูมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โธตกมาณพทูลถามปัญหาเป็นคนที่ 5 ว่า

ถาม ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ หากังวลมิได้ เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก เหตุนั้น ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปลื้องข้าพระองค์เสียจากความสงสัยเถิด

ตอบ เราเปลื้องใคร ๆ ในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้ เมื่อท่านรู้ธรรม ก็จะข้ามห้วงทะเลใหญ่คือกิเลสอันนี้เสียได้เอง

ถาม ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที่ข้าพระองค์ควรจะรู้ สั่งสอนข้าพระองค์ให้เป็นคนโปร่งไม่ขัดข้องดุจอากาศ สงบระงับกิเลสได้ ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวอยู่ในโลกนี้

ตอบ เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส ซึ่งจะเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามตื่นข่าวที่บุคคลได้ทราบแล้วจะมีสติข้ามความอยากที่ตรึงใจไว้ในโลกเสียได้แก่ท่าน

ถาม ข้าพระองค์ชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ ถ้าท่านรู้ความทะเยอทะยานอยากทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ ท่ามกลางเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลก ท่านต้องตัดความทะเยอทะยานอันเป็นเหตุเกิดในภพน้อยใหญ่

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย