ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน

1 ทรงพยากรณ์ปัญหาอชิตมาณพ
2 ทรงพยากรณ์ปัญหาติสสเมตเตยมาณพ
3 ทรงพยากรณ์ปัญหาปุณณกมาณพ
4 ทรงพยากรณ์ปัญหาเมตตคูมาณพ
5 ทรงพยากรณ์ปัญหาโธตกมาณพ
6 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุปสีวมาณพ
7 ทรงพยากรณ์ปัญหานันทมาณพ
8 ทรงพยากรณ์ปัญหาเหมกมาณพ
9 ทรงพยากรณ์ปัญหาโตเทยพราหมณ์
10 ทรงพยากรณ์ปัญหากัปปมาณพ
11 ทรงพยากรณ์ปัญหาชตุกัณณีมาณพ
12 ทรงพยากรณ์ปัญหาภัทราวุธมาณพ
13 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุทยมาณพ
14 ทรงพยากรณ์ปัญหาโปสาลมาณพ
15 ทรงพยากรณ์ปัญหาโมฆราช
16 ทรงพยากรณ์ปัญหาปิงคิยมาณพ

เรื่องที่ 6 ทรงพยากรณ์ปัญหาอุปสีวมาณพ

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่โธตกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว อุปธสีวมาณพจึงทูลถามถึงปัญหาเป็นคำรบ 6

ถาม ลำพังข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยอะไรแล้ว ไม่อาจข้ามห้วงทะเลใหญ่คือกิเลสได้ ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่หน่วงเหนี่ยวซึ่งข้าพระองค์ควรจะอาศัยข้ามห้วงน้ำนี้ด้วยเถิด

ตอบ พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นผู้สติเพ่ง อากิญจัญญายตนณาน อาศัยอารมณ์ว่าไม่มี ๆ ดังนี้ ข้ามห้วงทะเลใหญ่เสียเถิด ท่านจงละกามทั้งหลายเสีย เป็นคนเว้นจากความสงสัย เห็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความทะยานอยากให้ปรากฏชัดทั้งกลางคืนและกลางวันเถิด

ถาม ผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ล่วงฌาณอื่นได้แล้ว อาศัยอากิญจัญญายตฌาณ (คือความเพ่งใจว่า “ไม่มีอะไร” เป็นอารมณ์) น้อมใจแล้วในอากิญจัญญายตนฌานซึ่งเป็นธรรมที่เปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐสุด ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญญายตนฌาณนั้น ไม่มีเสื่อมบ้างหรือ

ตอบ ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญญายตนฌาณนั้น ไม่มีเสื่อมสิ้น

ถาม ถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อมสิ้นมีเป็นอันมาก เขาจะเป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้นหรือจะดับขันธปรินิพพาน วิญญาณของคนเช่นนั้นจะเป็นฉันใด

ตอบ เปลวไฟอันกำลังลมเป่าแล้วดับไป ไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วในทิศไหน ฉันใด ท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูป ย่อมดับไม่มีเชื้อเหลือ ไม่ถึงความนับว่าไปเกิดเป็นอะไร ฉันนั้น

ถาม ท่านผู้นั้นดับไปแล้วหรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัว หรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายมิได้ ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้ว

ตอบ ประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับปรินิพพานแล้ว มิได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุเรียกผู้นั้นว่า ไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็มิได้มี เมื่อธรรมทั้งทั้งหลาย (มีขันธ์ เป็นต้น) อันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้ว ก็ตัดทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียทั้งหมด

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย