ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช

พระอนุรุทธะ เป็นพระโอรสของเจ้าอมิโตทนะ พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ ประสูติร่วมพระมารดาเดียวกัน 3 พระองค์ คือ พระเชษฐาพระนามว่าเจ้ามหานามะ พระอนุรุทธะ และพระกนิฏฐภคินีพระนามว่า โรหีณี เจ้าอนุรุทธะเป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติ แม้คำว่าไม่มี ก็ไม่เคยได้สดับเลย

สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมของมัลกษัตริย์ ในเวลานั้น ศากยกุมารทั้งหลายออกบวชตามพระศาสดาเป็นอันมาก วันหนึ่ง เจ้ามหานามะได้ปรารภเรื่องนี้กับเจ้าอนุรุทธะว่า ในตระกูลของเราไม่มีใครออกบวชตามพระศาสดาเลย ในบรรดาเรา 2 คน คนใดคนหนึ่งควรจะออกบวช

เจ้าอนุรุทธะ ซึ่งเป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติเคยดำรงอยู่ในความสุข ไม่สามารถจะบวชได้ จึงบอกขอให้เจ้ามหานามศากยะออกบวช

เจ้ามหานามะจึงบอกให้เจ้าอนุรุทธะน้องชายเรียนรู้เรื่องการงานของผู้ครองเรือนเสียก่อน เริ่มตั้งแต่การทำนาเป็นต้นไป เมื่อเจ้าอนุรุทธะได้ฟังแล้ว เห็นว่าการงานมีมากมาย ที่สุดของการงานไม่ปรากฏ คิดเบื่อหน่ายในการงาน จึงขอให้พี่ชายอยู่ครองเรือน ครั้นแล้วเจ้าอนุรุทธะจึงเข้าไปขออนุญาตต่อพระมารดา พระมารดาตรัสห้ามไม่ยอมให้ออกบวช ครั้นเจ้าอนุรุทธะอ้อนวอนอยู่เนือง ๆ อย่างนั้น พระมารดาจึงคิดหาอุบายที่จะไม่ให้เจ้าอนุรุทธะออกบวช จึงออกอุบายว่า ให้ไปหาพระเจ้าภัททิยะซึ่งเป็นสหายของเจ้าอนุรุทธะ ถ้าพระเจ้าภัททิยะออกบวชด้วยก็จงบวชเถิด ทั้งนี้ ก็ด้วยทรงหวังว่า พระเจ้าภัททิยะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินคงจะออกบวชไม่ได้เป็นแน่

ครั้นแล้วเจ้าอนุรุทธะจึงไปหาพระเจ้าภัททิยะและชักชวนให้ออกบวชด้วยกัน ครั้งแรกพระเจ้าภัททิยะทรงปฏิเสธไม่ยอมออกบวช แต่ทนอ้อนวอนไม่ได้ ในที่สุดก็ตกลงใจยอมบวชด้วย และเจ้าอนุรุทธะจึงไปชักชวนเจ้าศากยะอื่น ๆ ออกบวชด้วยอีก 3 พระองค์ คือ อานันทะ ภคุ กิมพิละ และฝ่ายโกลิยวงศ์อีก 1 พระองค์คือ เทวทัต รวมเป็น 7 ทั้งอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลา พร้อมใจกันออกบวช ทั้งหมดนั้นจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาที่อนุปิยนิคมเพื่อทูลขอบวช โดยเจ้าศากยะทั้งหลายทูลขอให้บวชอุบาลีภูษามาลาก่อน ทั้งนี้ เพราะอุบาลีผู้นี้เป็นคนรับใช้ของเจ้าศากยะทั้งหลายมาก่อน ตามธรรมดาเจ้าศากยะทั้งหลายนั้นเป็นคนมีมานะถือตัวกล้า เมื่ออุบาลีบวชก่อน เจ้าศากยะเหล่านั้นจักทำการกราบไหว้และทำกิจอื่น ๆ แก่อุบาลีแล้วจักได้ลดมานะความถือตัวว่าเป็นศากยะลงได้ พระศาสดาก็โปรดให้บวชอุบาลีก่อน แล้วบวชเจ้าศากยะเหล่านั้นในภายหลัง

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ