ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ

พระอานนท์เมื่อได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตรแล้ว ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล วันหนึ่งพระศาสดาตรัสขอให้สงฆ์เลือกหาภิกษุผู้จะเป็นอุปัฏฐากประจำของพระองค์ ด้วยว่าในกาลก่อนแต่กาลนี้ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากประจำของพระองค์ไม่มี คงผลัดเปลี่ยนกันเป็นครั้งคราว บางครั้งต้องเสด็จอยู่พระองค์เดียว ได้รับความลำบาก สงฆ์จึงเลือกพระอานนท์ถวาย พระอานนท์จึงทูลขอพร 8 ประการ คือ

1. อย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 5. จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับเขาไว้
2. อย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 6. ให้ข้าพระองค์พาบริษัทที่มาเฝ้าพระองค์แต่ที่ไกลได้เข้าเฝ้าในขณะที่มา
3. อย่าโปรดให้ข้าพระองค์อยู่ที่ประทับของพระองค์ 7. ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด ขอให้เข้าเฝ้าถามได้เมื่อนั้น
4. อย่าทรงพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์
8. ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่องใดในที่ลับหลังข้าพระองค์ ขอพระองค์จงมาตรัสบอกธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์

พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการนี้ ก็เพราะพิจารณาเห็นโทษใน 4 ข้อข้างต้นว่า จักมีคนพูดว่า “พระอานนท์ได้ลาภอย่างนั้น ๆ จึงบำรุงพระศาสดา บำรุงอย่างนี้จะหนักหนาอะไร” ใน 3 ข้อหลัง จักมีคนพูดว่า “พระอานนท์บำรุงพระศาสดาทำอะไร เพราะพระองค์ไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยกิจเพียงเท่านี้” ในข้อสุดท้ายจักมีผู้ถามพระอานนท์ว่า “ธรรมนี้พระองค์ทรงแสดงในที่ไหน ถ้าบอกไม่ได้ เขาจะพูดว่า ท่านไม่รู้แม้แต่เรื่องเท่านี้ ไม่ละพระศาสดาเที่ยวตามเสด็จอยู่ดุจเงาตามตัวสิ้นกาลนานเพราะเหตุไร”

ครั้นพระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการอย่างนี้แล้ว พระศาสดาก็ทรงอนุญาตตามที่ขอ ตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์ก็อุปัฏฐากพระศาสดาโดยเอื้อเฟื้อ ด้วยเหตุที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระศาสดา ได้ฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่ตนและผู้อื่น มีสติทรงจำไว้ได้มาก มีความเพียรเอาใจใส่ในการเล่าเรียนสาธยายทรงจำ จึงเป็นผู้ฉลาดในการที่จะแสดงธรรมมาก พระศาสดาจึงทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 5 อย่างคือ

1. เป็นพหูสูตร
2. มีสติ
3. มีคติ
4. มีความเพียร
5. เป็นพุทธอุปัฏฐาก

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย