ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ

สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์ ชนเป็นอันมากพากันไปเฝ้าครั้นฟังพระธรรมเทศนากลับไปแล้ว กุลบุตรคนหนึ่งชื่อว่า โสณะ เป็นโกฬิวิสโคตร ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ข้าพระองค์ได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้ว เห็นว่า ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ดุจดังสังข์ที่ขัดแล้ว ไม่ทำได้โดยง่ายเลย ข้าพระองค์อยากจะใคร่บวชขอพระองค์จงโปรดให้ข้าพระองค์บวชเถิด พระศาสดาทรงบวชให้ตามประสงค์

ครั้นบวชแล้ว ทำความเพียรอยู่ที่สีตวัน ทำความเพียรเกินขนาดเดินจงกรมไม่หยุด จนเท้าแตกก็ไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษอะไร จึงดำริในใจว่า บรรดาสาวกของพระศาสดาที่ปรารภความเพียรแล้ว เราก็เป็นคนหนึ่งถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังไม่พ้นจากอาสวะทั้งปวงได้ สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่ ถ้าอย่างไรเราจะสึกออกไปบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลจะเป็นการดีกว่า ครั้นพระศาสดาทรงทราบเช่นนั้นแล้ว จึงเสด็จไปยังที่อยู่ของพระโสณโกฬิวิสะ ตรัสสอนให้ปรารภความเพียรแต่พอปานกลางไม่ยิ่งนัก ไม่หย่อนนัก ทรงยกพิณ 3 สายขึ้นมาเปรียบเทียบ

พระโสณโกฬิวิสะตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาตรัสสอนปรารภความเพียรแต่พอประมาณไม่ยิ่งนัก ไม่หย่อนนัก ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ต่อมาท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ภิกษุผู้อรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่จะต้องทำก็ได้ทำเสร็จแล้ว มีภาระของหนักอันวางแล้ว มีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้ว มีธรรมที่ประกอบไว้ในภพสิ้นรอบแล้ว รู้ชอบจึงพ้นแล้วจากอาสวะ ภิกษุผู้อรหันต์นั้นน้อมเข้าไปแล้วในคุณ 6 ประการคือ

1. ในบรรพชา
2. ในที่สงัด
3. ในความสำรวมไม่เบียดเบียน
4. ในความสิ้นแห่งความถือมั่น
5. ในความสิ้นแห่งความอยาก
6. ในความไม่หลง

พระศาสดาจึงทรงยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ปรารภนาความเพียรในพระพุทธศาสนา

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ