ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล

สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นกุรุ พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ ถึงถุลลโกฏฐิตนิคมพราหมณ์และคฤหบดีชาวนิคมนั้นทราบแล้วพากันเข้าไปเฝ้า บางพวกถวายบังคม บางพวกเป็นแต่พูดจาปราศรัย บางพวกเป็นแต่ประนมมือ บางพวกร้องประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่ พระศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนา และแนะนำให้ชาวนิคมนั้นเห็นบาปบุญ และสมาทานอาจหาญร่าเริงในการละบาปบำเพ็ญบุญแล้ว ทูลลา กลับไป

เมื่อชาวนิคมเหล่านั้นกลับไปแล้ว ลูกเศรษฐีผู้เป็นหัวหน้าถุลลโกฏฐิตนิคม แคว้นกุรุ ชื่อว่ารัฐบาล อยากบวช แต่บิดามารดาไม่ยอมอนุญาต เมื่อเห็นว่าบิดามารดาไม่อนุญาต จึงนอนไม่ลุกขึ้น อดอาหารเสียไม่ยอมกิน คิดว่าถ้าไม่ได้บวชก็จักตายในที่นี้ บิดามารดาปลอบอย่างไรก็ไม่ได้ผล จึงไปหาสหายของรัฐบาลให้ช่วยห้ามปราม สหายเหล่านั้นก็ไม่สามารถห้ามได้ จึงคิดว่า ถ้ารัฐบาลไม่บวชก็จักตาย ถ้ารัฐบาลได้บวช บิดามารดาและเราก็จักได้เห็นรัฐบาลในเวลาที่ยังบวชอยู่ เมื่อรัฐบาลบวชแล้ว หากเบื่อหน่ายในการบวชก็จักกลับมาที่นี้อีก จึงชี้แจงให้บิดามารดาของรัฐบาลฟัง ซึ่งทั้งสองก็เข้าใจและยอมตาม เมื่อรัฐบาลได้รับอนุญาตแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชา พระองค์ก็โปรดให้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา

ครั้นพระรัฐบาลบวชแล้วไม่นาน ประมาณกึ่งเดือน พระศาสดาก็เสด็จไปประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี พระรัฐบาลก็ตามเสด็จไปด้วย ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เจริญวิปัสสนา ได้สำเร็จอรหัตตผลซึ่งเป็นที่สุดของพรหมจรรย์แล้ว ถวายบังคมลากลับไปเยี่ยมบิดามารดา บิดามารดาเมื่อเห็นท่าน ก็อ้อนวอนให้กลับมาครองทรัพย์สมบัติอีก แต่ท่านก็ไม่ยินดี

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย