ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ปฐมสาวิกา

สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดี ซึ่งเป็นพระน้านาง ด้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขออนุญาตให้ผู้หญิงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้พระศาสดาไม่ทรงอนุญาต พระนางเจ้าทูลอ้อนวอนหลายครั้งก็ไม่ทรงอนุญาต

ครั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ ถึงเมืองเวสาลี ประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน ณ กูฏาคารสาลา ฝ่ายพระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็ตัดพระเมาลีของพระองค์แล้วทรงผ้ากาสาวพัสตร์อธิษฐานเพศบรรพชาจำเพาะพระศาสดา พร้อมด้วยนางสากิยานีเป็นอันมากไปถึงเมืองเวสาลี ยืนทรงพระกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารของพระตำหนักยอด ที่ป่ามหาวัน พระอานนท์ได้เห็นแล้ว ถามทราบความแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องพระนางมหาปชาบดีตัดพระเมาลีทรงผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมด้วยนางสากิยานีเป็นอันมากเสด็จมายืนทรงกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารพระตำหนักให้ทรงทราบแล้ว และทูลขอให้ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชในพระธรรมวินัยเป็นหลายครั้ง พระศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาต

ลำดับนั้น พระอานนท์คิดจะทูลขอโดยอุบายอย่างอื่น จึงทูลถามว่า บรรดาผู้หญิง ถ้าได้บวชในพระธรรมวินัยแล้ว ควรจะทำมรรคผลให้แจ้งได้หรือไม่? ทรงตรัสว่า ควรฯ ถ้าควรแล้ว พระนางมหาปชาบดีซึ่งเป็นพระน้านางของพระองค์ มีอุปการะมาก เมื่อพระชนนีของพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วได้เป็นผู้เลี้ยงและถวายนมมา ขอให้ผู้หญิงไดบวชในพระธรรมวินัยนี้เถิด

พระศาสดาตรัสว่า ถ้าพระนางมหาปชาบดียอมรับครุธรรม 8 ประการ ข้อนั้น จงเป็นอุปสัมปทาของนางเถิด

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย