ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

สามเณรี-สิกขมานา

นอกจากนี้ ยังทรงอนุญาตหให้ภิกษุณีบวชกุมารีที่มีอายุยังไม่ครบอุปสมบทเป็นสามเณรี สามเณรีนั้นเมื่อมีอายุจวนจะอุปสมบทได้ ให้รับสิกขาสมมติแต่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว รักษาสิกขาบท 6 ประการตั้งแต่ปาณาติบาต ถึงวิกาลโภชนะให้ครบ 2 ปีก่อน จึงจะอุปสมบทได้ สามเณรีได้รับสิกขาสมมติอย่างนี้ เรียกว่า “สิกขมานา” ในระหว่าง 2 ปีนั้น ถ้าล่วงสิกขาบท 6 นั้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องนับวันตั้งต้นไปใหม่ ส่วนสิกขาบทของสามเณรีอีก 4 ข้อนั้น ก็ต้องรักษาเหมือนกัน แต่ไม่กวดขันเหมือนสิกขาบท 6 ข้อนั้น

สตรีที่ได้ความเชื่อความเลื่อมใสออกบวชเป็นภิกษุณี ได้บรรลุพระอรหัตต์ ซึ่งจัดเป็นสาวิกาผู้ใหญ่นั้นมีจำนวน 13 รูป

1. นางมหาปชาบดีโคตมี 
2. นางเขมา
3. นางอุบลวรรณา
4. นางปฏาจารา
5. นางธัมมทินนา
6. นางนันทา
7. นางโสภา
8. นางพกุลา
9. นางภัททา กุณฑลเกสี
10. นางภัททกาปิลานี
11. นางภัททากัจจานา
12. นางกิสาโคตรมี
13. นางสิคาลมาตา

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย