ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พุทธปิตุนิพพานปริวรรต

ในพรรษาที่ 5 พระพุทธเจ้าได้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูป เสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังเมืองเวสาลีประทับจำพรรษา ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี ในปีนั้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชวรหนักได้รับทุกขเวทนามาก ทรงรำลึกถึงพระพุทธเจ้า พระนันทะ พระอานนท์ และพระราหุล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเช่นนั้นด้วยพระญาณแล้ว พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูป เสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดา

ครั้นเสด็จถึงแล้ว ได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์เหนือพระแท่นบรรทมของพระพุทธบิดา ตรัสถามพระอาการประชวร ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน แล้วยกพระหัตถ์ขวาลูบพระเศียรพระพุทธบิดา ขอให้หายจากโรค ทุกขเวทนาที่พระเศียรก็เหือดหายไป พระอานนท์ก็ทำสัตยาธิษฐาน แล้วยกมือขวาลูบพระพาหา (แขน) เบื้องขวาของพระเจ้าลุง ขอให้หายจากโรค ทุกขเวทนาที่พระพาหาเบื้องขวาก็ดับสูญ พระนันทะก็ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วยกมือขวาลูบพระพาหาเบื้องซ้ายของพระราชบิดา ทุกขเวทนาที่พระพาหาซ้ายก็หายจากโรค ลำดับนั้น พระราหุลพุทธชิโนรส ก็ทำสัตยาธิษฐาน แล้วยกมือขวาลูบพระปฤษฎางค์ (หลัง) ของพระราชอัยกา ทุกขเวทนาที่พระปิฏฐิ (หลัง) พระอุรุ (ขา) พระชานุ (เข่า) และพระบาทก็อันตรธานหายไป

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย