ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

พระพุทธบิดานิพพาน

ครั้นเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงมีพระทัยโสมนัสแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้บรรลุอรหัตผล ครั้นหลังจากนั้น 7 วัน พระเจ้าสุทโธทนะก็เข้าปรินิพพาน ณ พระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์

พระเจ้ามหานามขึ้นครองราชย์ในกรุงกบิลพัสดุ์

เมื่อพระเจ้าสุทโธทนนิพพานแล้ว พวกมหาอำมาตย์ราชบัณฑิตทั้งหลายจึงปรึกษากันและตกลงทูลเชิญพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ (พี่ชายพระอนุรุทธะ) ของพระเจ้าอมิโตทนะให้ขึ้นครองราชย์สืบต่อพระวงศ์ต่อไป

ในเวลานั้น พระนางพิมพา ก็มีพระทัยยินดีในการบรรพชา จึงทูลลาพระเจ้ามหานาม พาศากยราชนารี 250 คน และนางบริวารอื่น ๆ อีก 250 คน เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปเฝ้าพระศาสดา ณ พระเชตวันมหาวิหาร พระบรมศาสดาก็ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุณีทั้งสิ้น

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย