ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

เทศนาปริวรรต

เทศนาปริวรรต หมายความว่า หมวดที่ว่าด้วยการแสดงธรรม ในที่นี้ได้แก่ ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนดาวดึงส์สวรรค์ และทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ณ ที่นั้น

ในการเสด็จไปครั้งนี้ ท้าวสักกะได้ถวายบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ อันเป็นอาสนะของตนแก่พระพุทธเจ้า เมื่อเทพเจ้าทุกชั้นทราบแล้ว ก็มาประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่พระสิริมหามายาเทพบุตรพุทธมารดาไม่ได้เสด็จมา ท้าวสักกะจึงเสด็จขึ้นไปเชิญพระพุทธมารดาซึ่งประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระสิริมหามายาเทพบุตรจึงเสด็จลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้า

ครั้นพระพุทธมารดามาเฝ้าแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงพระดำริว่า พระมารดาเป็นผู้มีพระคุณแก่พระองค์เป็นอันมาก จึงยกพระหัตถ์เรียกพระมารดาให้เข้ามาประทับ ณ ที่ใกล้ขอให้ตั้งพระทัยฟังพระธรรมเทศนาแล้วจึงทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา โดยแสดงตั้งแต่พระธรรมสังคณีเป็นต้นไป ตามลำดับจนจบ

รวมเป็นพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ 42,000 พระธรรมขันธ์ ทรงแสดงอยู่ 3 เดือน (1 พรรษา ) จึงจบ ครั้นจบพระธรรมเทศนา พระสิริมหามายา ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย