ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

เทโวโรหนปริวรรต

เทโวโรหนปริวรรต หมายความว่า หมวดหรือตอนที่ว่าด้วยการเสด็จลงจากเทวโลก คือ ตอนที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันมหาปวารณา (วันออกพรรษา) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ครั้นเมื่อก่อนถึงวันมหาปวารณา 7 วัน พระมหาโมคคัลลานะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อจะทราบว่าพระองค์จะเสด็จลง ณ ที่ใด ครั้นทราบแล้ว พระเถระจึงกลับมาแจ้งให้มหาชนทั้งหลายได้ทราบว่า พระองค์จะเสด็จลงมาเมืองมนุษย์ในวันมหาปวารณา ณ ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ 30 โยชน์ เมื่อมหาชนทราบดังนั้น จึงพากันไปเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร

ครั้นถึงวันกลางเดือน 11 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) อันเป็นวันมหาปวารณา พระพุทธเจ้าทรงปวารณาออกพรรษาแล้ว จึงปรารภที่จะเสด็จลงจากเทวโลก ท้าวสักกเทวราชจึงจัดการส่งเสด็จอย่างมโหฬารยิ่ง โดยเนรมิตบันไดทิพย์ 3 บันได คือ บันไดทอง บันไดเงิน บันไดแก้ว หัวบันไดทั้ง 3 พาดอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ส่วนเชิงบันไดตั้งลงบนแท่นศิลาใหญ่ ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร บันไดทองอยู่ข้างขวา เป็นที่ลงของทวยเทพที่ตามส่งเสด็จ บันไดเงินอยู่ข้างซ้าย เป็นที่ลงของหมู่พรหมทั้งหลายที่ตามส่งเสด็จ ส่วนบันไดแก้วอยู่ตรงกลางเป็นที่เสด็จลงของพระพุทธเจ้า

ครั้นถึงเวลาเสด็จลง พระองค์ทรงทำยมกปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่ง แล้วทรงกระทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ปาฏิหาริย์เปิดโลกโดยทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบน ทำให้มองเห็นเทวโลกและพรหมโลกโล่งตลอดไปทั้งหมด ทรงทอดพระเนตรลงเบื้องล่าง ทำให้มองเห็นโล่งตลอดถึงอเวจีมหานรกแล้วทอดพระเนตรไปในทิศทั้ง 8 ทำให้มองเห็นโล่งไปทั่วในหมื่นจักรวาล ในเวลานั้น เทวดา พรหม มนุษย์และสัตว์นรกก็มองเห็นกันทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฎิหาริย์แล้ว ได้เสด็จลงประทับยืนที่เชิงบันไดใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย