ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

อัครสาวกนิพพาน

พระสารีบุตรนิพพาน

พระสารีบุตรนิพพานก่อนพระบรมศาสดา ก่อนจะนิพพาน ท่านเห็นว่าควรไปปรินิพพานในห้องที่ตนเกิด จึงทูลลาพระบรมศาสดาไปกับพระจุนทะผู้น้องพร้อมด้วยบริวาร ไปถึงบ้านเดิมแล้วเกิดปักขันทิกาพาธ (ไข้) ขึ้นในคืนนั้น กำลังอาพาธอยู่นั้น ได้เทศนาโปรดมารดาจนได้ บรรลุโสดาปัตติผล เวลา ใกล้รุ่งของคืนนั้น พระเถรเจ้าก็ปรินิพพาน รุ่งเช้า พระจุนทะได้ทำฌาปนกิจสรีระของพระสารีบุตร เสร็จแล้วเก็บอัฐินำไปถวายพระบรมศาสดา ซึ่งประทับ อยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี พระองค์โปรดให้ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระไว้ ณ ที่นั้น

พระโมคคัลลานะนิพพาน

เมื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรแล้ว พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ ในกาลนั้น พระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย ได้พักอยู่ ณ กาฬศิลาประเทศ แคว้นมคธ ถูกโจร 500 ล้อมจับ และทุบตีจรอัฐิแหลกละเอียด แล้วเอราร่างของท่านไปทิ้งไว้ในที่แห่งหนึ่ง ด้วยเข้าใจว่าท่านตายแล้ว จึงพากันหลบหนีไป พระมหาเถระคิดว่า จะไปทูลลาพระพุทธเจ้าเสียก่อน จึงจะปรินิพพาน จึงประสานกายด้วยกำลังฌาน แล้วเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ทูลลาไปปรินิพพาน ณ กาฬศิลาประเทศ แคว้นมคธ พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรมแก่พระองค์ก่อน พระโมคคัลลานะถวายบังคมแล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศแสดงฤทธิ์ประการต่าง ๆ แล้วแสดงธรรมเทศนาบนอาศ ลงมาถวายอภิวาททูลลาไปปรินิพพาน ณ กาฬศิลา แคว้นมคธ

พระสงฆ์และประชาชนได้พร้อมกันนำเครื่องสักการบูชาไปประชุมกันที่กาฬศิลาเป็นจำนวนมาก พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเป็นประธานในการทำฌาปนกิจศพของพระโมคคัลลานะ แล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะไว้ ณ ที่ไกล้ซุ้มประตูพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี อนึ่ง วันที่พระโมคคัลลานะปรินิพพานนั้น ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12หลังจากพระสารีบุตรปรินิพพาน 15 วัน

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ