ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

        พุทธานุพุทธประวัติ คือประวัติและความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวกและพุทธบริษัท เช่น ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ยุคก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล กล่าวถึงการประสูติ ตรัสรู้และการประกาศพระพุทธศาสนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

» ปฐมสมโพธิกถา

» สหชาต

» เชิญพราหมณ์ 108

» มหาบุรุษลักษณะ 32

» ชมพูทวีปและประชุมชน

» ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์

» ลำดับพระวงศ์

» ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี

» ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ

» สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์

» ประวัติพระมหากัจจายนะ

» พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน

» ประวัติราธพราหมณ์

» ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ

» เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

» นันทกุมารออกบวช

» ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

» พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร

» ทรงโอวาทแก่พระราหุล

» มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช

» พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ

» ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ

» มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล

» พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4

» ปฐมสาวิกา

» ครุธรรม 8 ประการ

» เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช

» การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก

» สามเณรี-สิกขมานา

» เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต

» พระอชิตราชกุมารออกบวช

» พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก

» ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)

» พระอชิตะรับผ้าสาฎก

» พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ

» พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา

» พุทธปิตุนิพพานปริวรรต

» พระพุทธบิดานิพพาน

» ยมกปาฏิหาริยปริวรรต

» เทศนาปริวรรต

» เทโวโรหนปริวรรต

» อจลเจดีย์

» อัครสาวกนิพพาน

» ทรงปรารภธรรม

» ทรงทำนิมิตโอภาส

» ปลงอายุสังขาร

» บิณฑบาตครั้งสุดท้าย

» รับผ้าสิงคิวรรณ

» ผลแห่งบิณฑบาตทาน

» ทรงปรารภสักการบูชา

» สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

» ปัจฉิมโอวาท

» ถวายพระเพลิงไม่ติด

» เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง

» ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา

» สังคายนา

» อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย