ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติเมืองสรรคบุรี

หรือเมืองแพรกศรีราชา หรือเมืองตรัยตรึงษ์

อำเภอสรรคบุรีเป็นเมืองโบราณ นับว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครเวียงพาคำ(ปัจจุบันคืออำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา) แห่งแคว้นโยนกเชียงแสนได้เป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้น เรียกว่าเมืองตรัยตรึงษ์

ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่ง เรียกเมืองสรรค์ว่า เมืองแพรก ส่วนเมืองชัยนาทบุรี (จังหวัดชัยนาท) เพิ่มปรากฏหลักฐานแจ้งชัดในรัชการสมเด็จพระราชมิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมืองปีพุทธศักราช 1890

หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวถึงอาณาเขตของกรุงสุโขทัยในรัชสมัยพ่องขุนรามคำแห่งว่า “มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเมืองตะวันออก รอดสระหลวงสองแคว ลุมบาจาย สคาเท้าฝั่งของถึงเวียงจันทน์ เวียงคำเป็นที่แล้ว เบื้องหัวนอ รอดคนที พระบางแพรก สุพรรภูมิ “ คำว่าแพรก นั้นนักปราชญ์ทางโบราคดีสันนิฐานว่า ได้แก่เมืองสรรค์บุรี หรืออำเภอสรรค์บุรีในปัจจุบัน สำหรับเมืองแพรกหรือเมืองสรรค์บุรีในสมัยนั้นเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงสุโขทัย

 

พระบาลสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงไว้ในหนังสือประมวลพระบรมราชิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยว่า เมืองสรรค์อาจจะได้แก่เมืองตรัยตรึงษ์ อันเป็นเมืองที่ปฐมกษัตริย์ที่สร้างกรุงศรีอยุธยา คือสมเด็จพระรามิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง)เคยประทับอยู่ก่องสร้างกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช 1894 เชื่องกันว่าพระเจ้าอู่ทองนี้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมผู้ครองเวียงชัยปราการ การอพยพของเชื่อสายพระเจ้าพรหมลงมาทางใต้ กล่าวไว้ในหนังสือและพงศาวดาต่างๆ เช่นหนังสือจุลยุทธการวงศ์ กล่าวว่าพุทธศักราช 1730 มีการอพยพของเชื่อสายพระเจ้าพรหมลงมาที่เมืองตรัยตรึงษ์ ส่วนหนังสือสิงหนวัติกุมารกล่าวว่า พระเจ้าชัยศิริเขื้อสายพระเจ้าพรหมอพยพมาในปีพุทธศักราช 1547 และลงมาตั้งเวียงอยู่ริมแม่ระมิง เรียกว่า เมืองกำแพงเพชร

ในพระราชพงศาวดารสังเขป ฉบับหมอบรัดเลย์กล่าวว่า “พระเจ้าเชียงรายอพยพผู้คนหนี้ข้าศึกลงมาทางใต้ ข้ามแม่น้ำโพมาถึงเมืองแปบ เป็นเมืองร้างอยู่คนละฟากฝั่งกับเมืองกำแพงเพชร แล้วให้สร้างพระนครให้นามว่า “ตรัยตรึงษ์” พระบาลสมเด็จพระมงกฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดความเห็นว่า” เมืองตรัยตรึงษ์” น่าจะได้แก่เมืองสรรคบุรี และทรงอธิบายเพิ่มเติมว่า เมืองตรัยตรึงษ์จะตั้งติดอยู่กับเมืองกำแพงเพชรไม่ได้ เนื่องจากที่ใกล้กับเมืองตรัยตรึงษ์นั้นยังมีเมืองสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ เมืองเทพนคร ซึ่งอยู่ใต้เมืองตรัยตรึงษ์ลงไปวันหนึ่ง ทรงสัญนิฐาน เมืองเทพนครอาจอยู่ในเขตเมืองชัยนาทและเป็นแหล่งดั้งเดิมของกษัตรย์กรุงศรีอยุธยานั่งเอง คำว่าตรัยตรึงษ์ ซึ่งแปลว่า สวรรค์ ส่วนสรรค์มาจากคำว่า สัคคะ ซึ่งแปลว่าสวรรค์ เช่นเดียวกัน จึงพอจะสรุปได้ว่าเมืองตรัยตรึงษ์และเมืองสรรคบุรีน่าจะเป็นเมืองเดียวกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ