เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค

เผ่าพันธุ์ของโคตามลักษณะทางสัตววิทยา (Zoological classification) จำแนกได้ดังนี้

  • Kingdom Animalia โคจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (animal kingdom)
  • Phylum Chordata เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  • Class Mammalia เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมและมีขนปกคลุมทั้งตัว
  • Order Artiodactyla เป็นสัตว์มีกีบคู่
  • Family Bovidae เป็นสัตว์กระเพาะรวม เคี้ยวเอื้อง กินอาหารหยาบเป็น
  • Genus Bos โค กระบือ
  • Species Taurus ได้แก่ โคยุโรป
  • Indicus ได้แก่ โคอินเดีย

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย