เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

ตระกูลของโค

โคจัดอยู่ในตระกูลสัตว์กระเพาะรวม กินอาหารหยาบเป็นอาหารหลัก มีการเคี้ยวเอื้อง (Ruminant) มีกีบคู่ เขากลวง ไม่มีการผลัดเขาสัตว์ในตระกูลนี้แบ่งเป็น 5 วงศ์ใหญ่ ๆ คือ

  • โค (Genus Bos)
  • กูปรี (Genus Bibos)
  • จามรี (Genus Poephagu)
  • ไบซัน (Genus Bison)
  • กระบือ (Genus Bubalus)

โคเนื้อและโคนมที่นำมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ ดังนี้

  1. โคเขตร้อนหรือโคอินเดีย (Bos indicus) เป็นโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนมีขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโตช้า มีเขา มีขนสั้น หลังแอ่นเล็กน้อย ระดับกระดูกตะโพกและกระดูกก้นกบอยู่คนละระดับ ทำให้บั้นท้ายหักลาดและกลมมน ใบหูคล้ายรูปหอก ปลายหูแหลม เหนียงคอและ หนังพื้นท้องหย่อนยาน โคนมที่มีเต้านมไม่เข้าตามลักษณะเต้านมที่ดี เต้านมมีลักษณะเป็นรูปกรวย หัวนมมีขนาดใหญ่และมักจะรวมกันเป็นกระจุกทำให้รีดนมยาก เต้านมมีลักษณะหย่อนยานและจะหย่อนยานมากเมื่ออายุมากขึ้น นิสัยปราดเปรียวว่องไว ตื่นตกใจง่าย บางตัวอาจจะมีนิสัยค่อนข้างดุร้าย ต้องนำลูกมาผูกไว้ใกล้แม่จึงจะสามารถรีดนมได้ ก่อนรีดนมต้องใช้ลูกกระตุ้น แต่มีข้อดีคือ มีความทนต่อสภาพอากาศร้อน ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี กินอาหารที่มีคุณภาพต่ำได้ดี

     
  2. โคเขตหนาว หรือ โคยุโรป (Bos taurus) เป็นโคที่มีถิ่นกำเนิด อยู่ในแถบประเทศยุโรป เป็นที่มีโคขนาดใหญ่ ไม่มีตะโหนก เหนียงคอมีขนาดเล็ก ใบหูสั้นมีขนาดเล็กปลายใบหูมน ผิวหนังไม่มีต่อมเหงื่อ ผิวหนังเรียบตึง แนวสันหลังตรงแข็งแรง ระดับกระดูกตะโพกและกระดูกก้นกบอยู่ระดับเดียวกัน ถูกคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เปอร์เซ็นต์ซากสูง คุณภาพซากดี มีไขมันแทรก (Marbling) โคนมมีลักษณะเต้านมที่ดีมีขนาดใหญ่ ผนังรั้งเต้านมแข็งแรงไม่หย่อนยาน ให้นมมาก ระยะการให้นมนานบางตัวอาจให้นมเกิน 10,000 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน อัตราการ เจริญเติบโต ผลผลิตน้ำนมลดลงเมื่อนำมาเลี้ยงในเมืองไทยไม่ทนต่อโรคและแมลงในเขตร้อน

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ