เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

พันธุ์โคเนื้อ – โคนมเขตร้อน

พันธุ์โคเนื้อ (Beef cattle breeds) จำแนกได้ดังนี้

พันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American brahman)

 1. ถิ่นกำเนิด ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงพันธุ์โดยนำโคอินเดียผสมข้ามพันธุ์ 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กีร์ (Gir) พันธุ์ เนลลอร์ (Nellor) และพันธุ์กูเซราท (Guzerat) หรือแครงเกรจ (Krangkrej)
 2. สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดปานกลาง ลำตัวสีขาวหรือสีเทาและอาจมีสีแดงหรือดำ จมูกกีบและพู่หางมีสีดำ มีเขาขึ้นชันและงุ้มมีตะโหนกทั้งเพศผู้และเพศเมีย เหนียงคอและหนังพื้นท้องหย่อนยาน มีขาค่อนข้างยาว กล้ามเนื้อขามาก โคนขาใหญ่ ลำตัวลึกยาว ได้สัดส่วนหน้าผากยาว คอสั้น อกกว้างลึก หลังค่อนข้างตรง สีที่นิยมเลี้ยงมากคือสีขาวและสีเทา
 3. น้ำหนักเพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 800 - 1,200 กิโลกรัม เพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 500 - 700 กิโลกรัม
 4. ข้อดี มีความทนทานต่ออากาศร้อนและโรคแมลงเมืองร้อนได้ดีเลี้ยงง่าย การเลี้ยงดูน้อย เลี้ยงลูกเก่ง เหมาะสำหรับใช้ผสมเพื่อผลิตเป็นโคเนื้อและโคนมคุณภาพดี
 5. ข้อเสีย อัตราการผสมติดมีความสมบูรณ์พันธุ์ค่อนข้างต่ำ การให้ลูกค่อนข้างห่าง เจริญเติบโตค่อนข้างช้า ซากมีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐาน และมีนิสัยเลือกกินเฉพาะหญ้าที่มีคุณภาพดี เมื่อหญ้าขาดแคลนจะซูบผอมได้ง่าย


  ภาพที่ โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันขาว (White american brahman)
  ที่มา : ปฐพีชล วายุอัคคี (2548)


  ภาพที่ โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันแดง (Red american brahman)
  ที่มา : ยอดชาย ทองไทยนันท์ (2547)

พันธุ์กำแพงแสน (Kampangsan)

 1. ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย ได้ปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง จังหวัดนครปฐม โดยให้มีสายเลือดโคพื้นเมือง 25% โคพันธุ์อเมริกันบรามันห์ 25% และโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ 50%
 2. สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดปานกลาง ลำตัวสีขาว สีครีมไป จนถึงสีเหลืองอ่อน เหนียงคอและหนังหุ้มลึงค์หย่อนยานเล็กน้อย
 3. น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 800 - 900 กิโลกรัม เพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 500 - 600 กิโลกรัม
 4. ประเมินพันธุ์ ลูกโคมีลำตัวสีขาว สีครีมจนถึงสีเหลืองอ่อน มีเหนียงคอ และหนังหุ้มลึงค์หย่อนยานเล็กน้อยและมีลักษณะโครงร่างเข้ามาตรฐาน สามารถนำไปจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์กำแพงแสนได้ จากสมาคมโคเนื้อกำแพงแสนเป็นโคในระดับ D1 (Development ที่1) และต้องผสมแบบยกระดับสายเลือดต่อไปอีก 4 ชั่ว จึงจะเป็นโคพันธุ์แท้
 5. ข้อดี มีความทนต่ออากาศร้อนและโรคแมลงเมืองร้อนได้ดี


  ภาพที่ 3 โคพันธุ์พันธุ์กำแพงแสน (Kampangsan)
  ที่มา : www.taicow.com/grandchamp2550.htm

 

พันธุ์ตาก (Tak )

 1. ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย ได้ปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จังหวัดตาก โดยให้โคลูกผสมชั่วที่ 1 (เรียกว่า โคพันธุ์ตาก 1) ให้มีสายเลือดของโคพันธุ์ ชาร์โรเล่ส์ 50% โคพันธุ์อเมริกันบรามันห์ 50% และโคลูกผสมชั่วที่ 2 (เรียกว่า โคพันธุ์ตาก 2) ให้มีสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ 25% และโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์ 75% จากนั้นผสมแม่โคเพศเมียชั่วที่ 2 ด้วยน้ำเชื้อโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ คุณภาพสูงจะได้โคพันธุ์ตากที่มีระดับสายเลือด โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ 62.5% และโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์ 37.5% แล้วนำโคชั่วที่ 3 ผสมกันเอง
 2. สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดปานกลาง ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสีทอง มีลักษณะลำตัวคล้ายโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์
 3. น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่น้ำหนักประมาณ 900 - 1,000 กิโลกรัม เพศเมีย โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม
 4. ข้อดี เป็นโคเนื้อที่โตเร็ว เลี้ยงง่ายทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและโรคแมลงเมืองร้อนได้ดีพอสมควร ให้เนื้อคุณภาพดีสนองความต้องการของตลาดเนื้อโคชั้นสูง เนื้อนุ่ม เนื้อสันมีไขมันแทรก (Marbling) ซากมีขนาดใหญ่ เลี้ยงง่าย หากินเก่งไม่เลือกกินหญ้าเหมาะที่จะนำมาผสมกับแม่โคพื้นเมือง
 5. ข้อเสีย การเลี้ยงต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมาะที่นำไป เลี้ยง ปล่อยในสภาพปล่อยป่าหรือปล่อยทุ่ง


  ภาพที่ โคพันธุ์ตาก (Tak)
  ที่มา : ยอดชาย ทองไทยนันท์ (2547)

พันธุ์กบินทร์บุรี (Kabinburi )

 1. ถิ่นกำเนิด ประเทศไทยได้ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โคลูกผสมชั่วที่ 1 มีสายเลือดโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์ 50% และ โคพันธุ์ซิมเมนทัล 50% แล้วผสมโคชั่วที่ 1 เข้าด้วยกัน
 2. สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดปานกลาง ลำตัวสีแดงเข้มคล้าย กับโคพันธุ์ซิมเมนทัล
 3. น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 900 - 1,000 กิโลกรัม เพศเมีย โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม
 4. ข้อดี ทนต่ออากาศและโรคแมลงเมืองร้อนได้ดีพอสมควรเจริญเติบโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ่ สนองความต้องของตลาดเนื้อคุณภาพดีได้โคเพศเมียรีดนมได้มากพอสมควร
 5. ข้อเสีย การเลี้ยงต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมาะที่นำไปเลี้ยงปล่อยในสภาพปล่อยป่าหรือปล่อยทุ่ง เนื้อมีสีแดงเข้ม


  ภาพที่ โคพันธุ์กบินทร์บุรี (Kabinburi)
  ที่มา : ยอดชาย ทองไทยนันท์ (2547)

พันธุ์ฮินดูบราซิล (Indu brazil) หรือ (Hindu brazil)

 • ถิ่นกำเนิด เป็นโคมีเชื้อสายโคอินเดียแต่ปรับปรุงพันธุ์ที่ประเทศบราซิลโดยใช้โคพันธุ์ กีร์ พันธุ์ เนลลอร์ และพันธุ์กูเซราท
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดใหญ่และค่อนข้างสูง ลำตัวมีสีตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเทาเกือบดำ สีแดงและแดงเรื่อ ๆ หรือแดงจุดขาวหน้าผากโหนกกว้างค่อนข้างจะยาว หูมีขนาดกว้างปานกลางและห้อยยาวมากตรงปลายใบหูมักจะบิด เขาแข็งแรงมักจะเอนไปข้างหลัง ตะโหนกมีขนาดใหญ่ผิวหนังและเหนียงคอหย่อนยานมาก มีกล้ามเนื้อน้อยกว่า โคพันธุ์ อเมริกันบราห์มัน
 • น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 900 - 1,200 กิโลกรัม เพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม
 • ข้อดี ทนต่ออากาศร้อนและโรคแมลงเมืองร้อนได้ดี
 • ข้อเสีย ไม่เหมาะที่นำมาเลี้ยงเป็นโคเนื้อ ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นโคขนาดใหญ่การสร้างกล้ามเนื้อช้า การเลี้ยงต้องดูแลเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมาะที่นำไปเลี้ยงปล่อยในสภาพปล่อยป่าหรือปล่อยทุ่ง


  ภาพที่ โคพันธุ์ฮินดูบราซิล (Indu brazil) หรือ (Hindu brazil)
  ที่มา : ยอดชาย ทองไทยนันท์ (2547)

พันธุ์ทาจิมะ (Tajima)

ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมผู้เลี้ยงโควางิว ผู้แทนสมาคม ได้น้อมเกล้าถวาย โคสายพันธุ์ทาจิมะให้กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์ ในการรีดน้ำเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียม จ. ปทุมธานี โดยนำไปผสมเทียมกับโคพันธุ์เรดซินดิ จำนวน 33 ตัว ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2534 และโคลูกผสมที่เกิดขึ้นนำไปผสมกับโคพันธุ์ต่าง ๆ เช่น โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โคนมพันธุ์โฮลสไตล์ฟรีเชียน และได้มอบหมายให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครเลี้ยงดู รวมทั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาขอรับการสนับสนุน เพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกรในเขต อ. เมือง จ. กระบี่และจังหวัดสกลนครและที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ. ขอนแก่น

 • ถิ่นกำเนิด ประเทศญี่ปุ่น
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นขนาดเล็ก ลำตัวมีขนหยักลอนสีดำ มีจุดขาวที่เต้านมหรือบริเวณส่วนท้ายของลำตัว หรือลักษณะที่มีขนสีขาวบนผิวหนังสีดำ ความสูงวัดที่อกของ โคเพศเมีย อยู่ระหว่าง 115 - 118 ซม. โคเพศผู้อยู่ระหว่าง 123 - 125 ซม. ส่วนกลางของ ลำตัวจะกางออก ซี่โครงแข็งแรง ขาหลังและลำคอบาง เขาสีขาวอมฟ้าเนื้อเขาละเอียดรีบและกลม ร่างกายได้สัดส่วน ข้อต่อเส้นเอ็นแข็งแรง กีบเท้ามั่นคงเคลื่อนไหวสง่างาม
 • น้ำหนัก โคพ่อพันธุ์โตเต็มที่มีอาจน้ำหนักมากกว่า 900 กิโลกรัม
 • การประเมินพันธุ์ โคสาวจะผสมพันธุ์และให้ลูกตัวแรกเมื่ออายุ 24 เดือน โคเพศผู้เริ่มใช้ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 3 ปีและเมื่ออายุได้ 5 ปี โคพ่อพันธุ์จะสามารถผสมแม่พันธุ์ได้ 80 ตัว ต่อปี
 • ข้อดี เป็นโคให้เนื้อมีคุณภาพดีที่สุดในโลกลักษณะเนื้อสีแดง มีความนุ่ม มีไขมันแทรกสูงเป็นไขมันชนิดคุณภาพดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลายเนื้อคล้ายหินอ่อน เนื้อมีรสชาติดีได้รับความนิยมสูง
 • ข้อเสีย น้ำหนักของร่างกายและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารต่ำ


  ภาพที่ โคพันธุ์ทาจิมะ (Tajima)
  ที่มา : กัลยา บุญญานุวัตร

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ