เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

       โคจัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ แบ่งเป็น 2 ตระกูลใหญ่ ๆ ตามแหล่งกำเนิด ได้แก่โคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนหรือโคอินเดีย (Bos indicus) และโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวหรือโคยุโรป (Bos taurus) โคทั้ง 2 ตระกูล มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดคือ โคอินเดียเป็น โคขนาดเล็ก ขนสั้น ผิวหนังและเหนียงคอหย่อนยาน เจริญเติบโตช้า การให้เนื้อมีคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ซาก ปานกลางให้น้ำนมน้อย แต่มีลักษณะเด่นคือ ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี มีความต้านทานต่อ โรคและแมลงในเขตร้อนได้ดี โคยุโรปลักษณะทั่วไปจะมีแนวสันหลังเรียบตรง ไม่มีตะโหนก ขนค่อนข้างยาว ใบหูสั้น ปลายมน เมื่อเลี้ยงดูในสภาพที่เหมาะสม จะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี แต่มีข้อเสียไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนไม่ทนต่อโรคและแมลงเขตร้อน

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ