ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" สำหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) และเหมืองแร่(Mining)
 2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)
 3. กิจการบริการ (Service Sector)

ส่วนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดจากมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร สำหรับกิจการแต่ละประเภท ดังนี้

 1. กิจการการผลิต ขนาดกลาง ไม่เกิน 200 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 2. กิจการบริการ ขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 3. กิจการการค้า
  - ค้าส่ง ขนาดกลางไม่เกิน 100 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  - ค้าปลีก ขนาดกลางไม่เกิน 60 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 30 ล้านบาท

 

ส่วนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดจากจำนวนการจ้างงาน สำหรับกิจการ แต่ละประเภท ดังนี้

 1. กิจการการผลิต ขนาดกลางไม่เกิน 200 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน
 2. กิจการบริการ ขนาดกลางไม่เกิน 200 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน
 3. กิจการการค้า
  - ค้าส่ง ขนาดกลางไม่เกิน 50 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 25 คน
  - ค้าปลีก ขนาดกลางไม่เกิน 30 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 15 คน

ความสำคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ของเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปัญหาและข้อจำกัดของ SMEs ในภาพรวม
ผลกระทบต่อ SMEs

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย