สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์สังคม

       ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าว ได้แก่

 • สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ
 • สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
 • สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์
 • สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสืบพันธุ์มีลูกหลานลักษณะเหมือนพ่อแม่

สิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น

มนุษย์มีลักษณะบางประการซึ่งทำให้การดำรงชีวิตแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ลักษณะที่สำคัญของ มนุษย์ มีดังนี้

1. มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดลำตัวและน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งทำให้เกิด ผลสำคัญ คือ

 • มนุษย์มีสติปัญญาในระดับสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมา ใช้ในการดำรงชีวิต นอกจากสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุแล้ว มนุษย์ยังสามารถคิดค้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมได้อย่างสลับซับซ้อน
 • มนุษย์มีความสามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถจดจำประสบการณ์ที่ได้รับใน อดีต แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

2. มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญลักษณ์ (symbol) หมายถึงสิ่ง ใด ๆ ก็ตาม ที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง อาจใช้แทนความหมายของ สิ่งที่เป็นวัตถุ เช่น เครื่องหมายกากบาทในการจราจรใช้แทนความหมายของถนน 2 สายที่ตัดกันเป็นสี่แยก เป็นต้น สัญลักษณ์อาจใช้แทนความหมายของ สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น เครื่องหมายไม้กางเขนใช้แทนศาสนาคริสต์ เป็นต้น

สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เราอาจจำแนกสัญลักษณ์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ภาษา เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มนุษย์สามารถกำหนดความหมายของถ้อยคำต่าง ๆ ได้มากมาย และสามารถประดิษฐ์ภาษาเขียน ซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในสังคม
 • สัญลักษณ์ทางวัตถุ คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้แทนความหมาย ของสิ่งต่าง ๆ เช่น ธงชาติ อนุสาวรีย์ เครื่องหมายการจราจร เป็นต้น
 • สัญลักษณ์ที่เป็นการกระทำและกิริยาท่าทาง เป็นสัญลักษณ์โดยการแสดงออกด้วยการ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและกำหนดความหมายให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน เช่น ในสังคมไทยการไหว้เป็นการแสดงถึงการทักทาย และเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลนั้น การเต้นรำบางจังหวะแสดงถึงความสนุกสนานร่าเริง เป็นต้น

 

3. มนุษย์มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ แสดงออกโดยการกระทำระหว่างกันทางสังคม ซึ่งมีลักษณะสลับซับซ้อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝัง ถ่ายทอด และปรับปรุงแนวความประพฤติให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

สิ่งที่มนุษย์ได้เปรียบสัตว์อื่น

ความได้เปรียบที่สำคัญของมนุษย์ พิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อความหมาย ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
 • มนุษย์มีลักษณะทางร่างกายที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น มีมันสมองที่ใหญ่ ทำให้สติปัญญา ร่างกายตั้งตรงกับพื้นโลกทำให้เดินได้รอบตัวและรวดเร็ว มีนิ้วมือที่แยกจากกันทำให้หยิบจับสะดวก มีตาอยู่ในตำแหน่งที่มองได้ไกลและเห็นชัดเจน
 • มนุษย์มีอายุยืนทำให้สามารถเรียนรู้ สะสมประสบการณ์และถ่ายทอดกันได้จนถึงชั้นลูกหลาน
 • มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงมีโอกาสสร้างสมประสบการณ์ได้ดีกว่าอยู่เพียงคนเดียว
 • มนุษย์มีลักษณะพิเศษ คือ กินอาหารได้มากมายหลายประเภท เนื้อกินได้ พืชกินได้

สิ่งที่มนุษย์เสียเปรียบสัตว์อื่น

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสัตว์อื่น ๆ หลายประการ และเป็นลักษณะที่ได้ เปรียบในขณะเดียวกันมนุษย์มีความเสียเปรียบสัตว์อื่น ๆ ด้วยเช่น ในวัยเยาว์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงดู ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย และการอบรมจะใช้เวลายาวนานกว่าของสัตว์ จึงแตกต่างไปจากสัตว์อื่นที่เกิดออกมาแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวและหาอาหารเลี้ยงตนเองได้ มนุษย์ไม่มีเขี้ยวเล็บในการฉีกกินเนื้อและพืช ขยายพันธุ์ในแต่ละครั้งได้จำนวนต่ำกว่าสัตว์หลายชนิด การฟัง การดมกลิ่น ด้อยกว่าสัตว์บางชนิด

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
สังคมมนุษย์

ที่มา

 • วิทย์ วิศทเวทย์และคณะ,หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชาส 401 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์(2533)
 • วัชรา คลายนาทรและคณะ,ส401 สังคมศึกษา สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช(2533)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ