Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์สังคม

       ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าว ได้แก่

สิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น

มนุษย์มีลักษณะบางประการซึ่งทำให้การดำรงชีวิตแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ลักษณะที่สำคัญของ มนุษย์ มีดังนี้

1. มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดลำตัวและน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งทำให้เกิด ผลสำคัญ คือ

2. มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญลักษณ์ (symbol) หมายถึงสิ่ง ใด ๆ ก็ตาม ที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง อาจใช้แทนความหมายของ สิ่งที่เป็นวัตถุ เช่น เครื่องหมายกากบาทในการจราจรใช้แทนความหมายของถนน 2 สายที่ตัดกันเป็นสี่แยก เป็นต้น สัญลักษณ์อาจใช้แทนความหมายของ สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น เครื่องหมายไม้กางเขนใช้แทนศาสนาคริสต์ เป็นต้น

สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เราอาจจำแนกสัญลักษณ์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

3. มนุษย์มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ แสดงออกโดยการกระทำระหว่างกันทางสังคม ซึ่งมีลักษณะสลับซับซ้อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีการปลูกฝัง ถ่ายทอด และปรับปรุงแนวความประพฤติให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

สิ่งที่มนุษย์ได้เปรียบสัตว์อื่น

ความได้เปรียบที่สำคัญของมนุษย์ พิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้

สิ่งที่มนุษย์เสียเปรียบสัตว์อื่น

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสัตว์อื่น ๆ หลายประการ และเป็นลักษณะที่ได้ เปรียบในขณะเดียวกันมนุษย์มีความเสียเปรียบสัตว์อื่น ๆ ด้วยเช่น ในวัยเยาว์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงดู ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย และการอบรมจะใช้เวลายาวนานกว่าของสัตว์ จึงแตกต่างไปจากสัตว์อื่นที่เกิดออกมาแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวและหาอาหารเลี้ยงตนเองได้ มนุษย์ไม่มีเขี้ยวเล็บในการฉีกกินเนื้อและพืช ขยายพันธุ์ในแต่ละครั้งได้จำนวนต่ำกว่าสัตว์หลายชนิด การฟัง การดมกลิ่น ด้อยกว่าสัตว์บางชนิด

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
สังคมมนุษย์

ที่มา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com