ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้

ความเป็นมาของดินแดนทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

  • ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง ก่อนที่ชาติตะวันตกจะเข้ามา ทวีปอเมริกาใต้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชนเผ่าอินคา (Incas) ได้ก่อตั้งจักรวรรดิของตนขึ้น บริเวณดินแดนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (ด้านตะวันตกของทวีป)
  • สเปนเข้าครอบครองดินแดนอเมริกาใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 สเปนทำสงครามรบชนะพวกอินคา และสร้างจักรวรรดิของตนขึ้นแทน มีอาณาเขตตั้งแต่เม็กซิโกจนถึงตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกอบโกยทรัพยากรแร่เงินและทองคำ และเผยแพร่คริสต์ศาสนา
  • โปร์ตุเกสมีอำนาจปกครองดินแดนบราซิล โดยตั้งสถานีการค้ามุ่งเก็บหาของป่าเพื่อนำไปขายในยุโรป พ่อค้าโปร์ตุเกสบางกลุ่มกวาดต้อนชาวนิโกรจากแอฟริกาเข้ามาขายเป็นทาสแรงงาน ทั้งในอาณานิคมของตนและอาณานิคมของสเปน
  • การเรียกร้องเอกราชของชาวอาณานิคม ภายหลังที่สเปนและโปร์ตุเกสปกครองดินแดนอเมริกาใต้เกือบ 300 ปี ชาวอาณานิคมซึ่งประกอบด้วยชนผิวขาวและเลือดผสมชาวพื้นเมือง ได้ก่อกบฏและประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศแม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1810 เป็นต้นมา
  • สาเหตุการเรียกร้องเอกราชของชาวอาณานิคม คือ ความไม่พอใจที่ถูกกอบโกยทรัพยากร ความมั่งคั่ง และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ. 1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
  • ผู้นำชาวอาณานิคมในการทำสงครามต่อสู้เรียกร้องเอกราช มี 2 คน ได้แก่ อาณานิคมทางตอนเหนือของทวีป คือ ซิโมน โบลิวาร์ (Simon Bolivar) ชาวเวเนซูเอลา และทางตอนใต้ของทวีป คือ โฮเซ เดอ ซานมาร์ติน (Jose de San Martin) ชาวอาร์เจนตินา
 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกาใต้

  • ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาใต้ ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง กลุ่มชนชาติยุโรป กลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากทวีปแอฟริกา และกลุ่มเชื้อชาติผสม เช่น พวกเมสติโซ (Mestizos) ซึ่งมีเชื้อสายอินเดียนแดงกับชาวยุโรป เป็นต้น
  • ลักษณะทางวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบละตินอเมริกา ซึ่งมีรากฐานมาจากผู้คนจากยุโรปใต้ (สเปนและโปร์ตุเกส) ภาษาราชการที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน ยกเว้น บราซิล ใช้ภาษาโปร์ตุเกส เนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของโปร์ตุเกสมาก่อน
  • ลักษณะทางศาสนา การนับถือศาสนาของประชาชนในแต่ละประเทศได้รับแบบอย่างจากประเทศเมืองแม่ที่เคยเป็นเจ้าของอาณานิคมมาก่อน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกเช่นเดียวกับโปร์ตุเกสและสเปน ส่วนประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น กายอานา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ