สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาล

การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดีย

การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดียเป็นความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของสังคมอินเดียในสมัยก่อนสร้างภาระความรับผิดชอบทางสังคมและศาสนาแก่ผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงต้องแต่งงานและมีบุตร สังคมอินเดียนั้นให้ความสำคัญต่อระบบวรรณะเป็นอย่างยิ่งในมานวธรรมศาสตร์ระบุไว้ชัดเจน ให้ชายแต่งงานกับหญิงในวรรณะของตน

นักสิทธิสตรีในปัจจุบันมีความหวาดระแวงต่อการเห็นสตรีเป็นวัตถุทางเพศมาก จริงแล้วในสังคมตะวันตกที่ว่าผู้หญิงซึ่งต้องเกี่ยวทางเพศกับผู้ชาย การเป็นวัตถุทางเพศหรือไม่ควรพิจารณาดูว่าผู้ชายเห็นเธอเป็นวัตถุหรือเป็นภรรยา ถ้าผู้ชายเห็นภรรยาเป็นวัตถุทางเพศจริงแล้วส่วนมากจะไม่เหลียวแลเพราะเป็นของซ้ำซากจำเจ ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ชายในกรณีนี้ แต่ความรักก็เป็นเรื่องที่นักสิทธิสตรีไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

ในทางกลับกันอรรถศาสตร์ได้ให้สิทธิแก่หญิงบางประเภท คือ หญิงที่มีลูกชายแล้ว หญิงโสด หรือหญิงที่ต้องการอยู่ตัวคนเดียว หญิงที่เป็นหมัน หญิงที่มีลูกแต่ลูกตายและหญิงที่พ้นวัยประจำเดือน ในกรณีเหล่านี้ชายจะยุ่งเกี่ยวกับเธอโดยเธอไม่ต้องการไม่ได้

ฐานะภายในครอบครัวของผู้เป็นภรรยานั้นนับว่าต่ำ ไม่ได้รับเกียรติและการยกย่องนับถือ ภรรยาต้องนับถือสามีเหมือนเทวดา คอยปรนนิบัติรับใช้และตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสามี ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของสามีก็เป็นนายที่คอยสั่งให้ภรรยาต้องกระทำตามทุกสิ่งไป โดยตัวผู้เป็นภรรยานั้นอาจได้รับสิทธิ์หรืออำนาจเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นเกี่ยวกับการงานภายในบ้าน แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นสาธารณะ หากสามีตายภรรยาผู้เป็นหม้ายก็ต้องกลับไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของบิดาหรือบุตรชาย สตรีในสมัยนี้จึงไม่มีค่า มีความหมายหรือความสำคัญสำหรับสังคมเท่าไรนัก นอกจากเป็นเพียงสมบัติของบุรุษ สตรีไม่ได้รับการยกย่อง ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเป็นตัวของตัวเอง หรือดำรงชีวิตตามที่ตนต้องการเลย

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดีย
สิทธิ หน้าที่ของสตรีอินเดีย
กฎเกณฑ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสตรีอินเดีย
การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดีย
เสรีภาพและความเสมอภาคของสตรีในสังคมอินเดีย
การคุ้มครองสตรีในสังคมอินเดีย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ