ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สวนสุนันทา

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา

การที่ทรงจัดสร้างสวนสุนันทา และทรงใช้ชื่อว่า “สวนสุนันทา” ก็ด้วยความรำลึกถึงพระมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ จึงทรงใช้ชื่อ “สวนสุนันทา” เป็นอนุสรณ์ จากการสัมภาษณ์เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ในรัชกาลที่ 5 กล่าวว่า

...เพราะเหตุที่...สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์นี้เป็นมเหสีใหญ่ โปรดปรานมากพิเศษกว่าทุกพระองค์ ทีนี้เมื่อท่านไม่มีชีวิตแล้ว พระองค์ก็อยากให้มีอะไรๆ ไว้เป็นที่ระลึก ท่านทรงตั้งชื่อโรงเรียนราชินีว่า โรงเรียนสุนันทาลัย ไว้ สวนสุนันทานี่ก็เหมือนกัน...ใครๆ เข้าใจกันอย่างนั้น ท่านเรียก แม่ใหญ่ หญิงใหญ่ คิดถึงหญิงใหญ่บ้าง... (สัมภาษณ์ เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ในรัชกาลที่ 5, วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2522)

คำว่า สระสุนันทา ก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กับการก่อสร้างพระราชวังสวนดุสิต จึงเป็นที่คิดว่า พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ไม่เคยจางไปจากพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้เวลาจะล่วงมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2423 จนถึง พ.ศ. 2445 นับเป็นเวลานานถึง 22 ปี แล้วก็ตาม และอีกประการหนึ่งคือ ความระลึกในองค์พระมเหสี (พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์) ซึ่งเมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ได้เคยโปรดสวนอันเป็นธรรมชาติน่ารื่นรมย์ จึงดลพระราชหฤทัยให้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สวนสุนันทา” เพื่อรำลึกถึงองค์พระมเหสี ซึ่งในส่วนนี้ ม.ร.ว. แสงสูรย์ ลดาวัลย์ ได้เขียนว่า

...แต่ถ้าจะพิจารณาถึงลักษณะของสวนที่ทรงมีพระราชดำริจะให้สร้างนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะละม้ายแม้นกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เคยโปรดทั้งในการพระราชทานชื่อก็ดูเหมือนจะได้ทรงสรรหาชื่อให้เหมาะแก่ที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงพระปิยมเหสีทั้งในทางตรงของชื่อ และในทางเปรียบเทียบกับเรื่องรายในเทพปกรฌัมในทางตรงของชื่อ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ได้ทรงนำเอาพระนามของสมเด็จพระปิยมเหสีมาตั้ง เช่นเดียวกับที่เคยได้ตั้งสถานศึกษาที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระอนุสรณ์แด่พระนางเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2423 ส่วนในทางเปรียบเทียบกับเรื่องราวในเทพปกรฌัมนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึง “สุนันทอุทยาน” บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามที่ปรากฏในเทพปกรฌัมนั้นเสียก่อน

“สุนันทอุทยาน” ที่ปรากฏนั้น เป็นอุทยานอันน่ารมรื่นเป็นที่สุดมีรุกขชาติและบุปผาชาตินานาพรรณขั้นอยู่ดารดาษ ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วบริเวณกลางอุทยาน มีสระน้ำกว้างใหญ่ น้ำในสะอาดเย็นระรื่น และดาษดื่นด้วยบัวบุศย์เบญจพรรณอันงามวิจิตร กล่าวกันว่าเทพนารีในสรวงสวรรค์นั้นต่างได้รับความชื่นบานในยามที่ได้มาอยู่ ณ อุทยานแห่งนี้ เพราะเหตุที่อุทยานแห่งที่กล่าวนี้ เกิดขึ้นด้วยบารมีของพระนางสุนันทา อันเป็นพระมเหสีขององค์พระอมรบดี ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์พระอมรบดีจึงให้ชื่ออุทยานนี้ว่า “สุนันทอุทยาน” เพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนให้เทพนารีทั้งหลายได้ระลึกในพระบารมีขององค์พระมเหสี

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา
การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน
ลักษณะของสวนสุนันทา
พัฒนาการสู่สถานศึกษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย