ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สวนสุนันทา

การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน

ถึงแม้ว่าการก่อสร้างในสวนสุนันทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่บรรดาข้าราชสำนักฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพอใจที่จะพำนักอยู่ในเขตตำหนักเดิมที่พระราชวังสวนดุสิตอยู่ก่อน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผล คือ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์สมบัตินั้น พระองค์พอพระทัยที่จะประทับแวดล้อมอยู่กับข้าราชการบริพารฝ่ายนอก นานเกือบ 10 ปี โดยไม่มีพระมเหสี ไม่มีเจ้าจอม อีกทั้งในบางครั้งก็ไม่โปรดที่จะประทับอยู่ในพระมหานคร มักแปรพระราชฐานไปประทับนอกพระนครบ่อยๆ ข้าราชสำนักฝ่ายในของสมเด็จพระราชบิดา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโยกย้ายเข้ามาอยู่ในสวนสุนันทาแต่อย่างใด อีกทั้ง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 มีความพอพระทัยและพอใจกับตำหนักในเขตพระราชวังดุสิตอยู่แล้ว สวนสุนันทาจึงถูกทิ้งไว้เพราะไม่ถึงคราวจะเข้ามาอยู่ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมเหสี มีข้าราชบริพารฝ่ายในของพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในในรัชกาลที่ 5 ก็ทยอยแยกย้ายออกมาประทับอยู่นอกพระราชวังกับ พระราชโอรสหรือพระประยูรญาติอันสนิทที่มีวังข้างนอก แต่เนื่องจากข้าราชบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีน้อย จึงยังคงมีผู้อาศัยอยู่ในพระราชวังดุสิตอยู่บ้าง สวนสุนันทาจึงกลายเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในอีกแห่งหนึ่ง

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา
การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน
ลักษณะของสวนสุนันทา
พัฒนาการสู่สถานศึกษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย