ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สวนสุนันทา

การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน

ถึงแม้ว่าการก่อสร้างในสวนสุนันทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่บรรดาข้าราชสำนักฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพอใจที่จะพำนักอยู่ในเขตตำหนักเดิมที่พระราชวังสวนดุสิตอยู่ก่อน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผล คือ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์สมบัตินั้น พระองค์พอพระทัยที่จะประทับแวดล้อมอยู่กับข้าราชการบริพารฝ่ายนอก นานเกือบ 10 ปี โดยไม่มีพระมเหสี ไม่มีเจ้าจอม อีกทั้งในบางครั้งก็ไม่โปรดที่จะประทับอยู่ในพระมหานคร มักแปรพระราชฐานไปประทับนอกพระนครบ่อยๆ ข้าราชสำนักฝ่ายในของสมเด็จพระราชบิดา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโยกย้ายเข้ามาอยู่ในสวนสุนันทาแต่อย่างใด อีกทั้ง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 มีความพอพระทัยและพอใจกับตำหนักในเขตพระราชวังดุสิตอยู่แล้ว สวนสุนันทาจึงถูกทิ้งไว้เพราะไม่ถึงคราวจะเข้ามาอยู่ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมเหสี มีข้าราชบริพารฝ่ายในของพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในในรัชกาลที่ 5 ก็ทยอยแยกย้ายออกมาประทับอยู่นอกพระราชวังกับ พระราชโอรสหรือพระประยูรญาติอันสนิทที่มีวังข้างนอก แต่เนื่องจากข้าราชบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีน้อย จึงยังคงมีผู้อาศัยอยู่ในพระราชวังดุสิตอยู่บ้าง สวนสุนันทาจึงกลายเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในอีกแห่งหนึ่ง

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา
การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน
ลักษณะของสวนสุนันทา
พัฒนาการสู่สถานศึกษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ