ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สวนสุนันทา

พัฒนาการสู่สถานศึกษา

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 บรรดาเจ้านายและเจ้าจอมต่างทยอยเสด็จออกไปประทับและพำนักที่สวนนอกย่านถนนสามเสน ถนนสุโขทัย ถนนราชวิถี และถนนพิชัย ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้างก็เสด็จไปประทับที่วังของพระญาติ หรือเสด็จต่างประเทศ ยุคสมัยนั้นจึงเรียกขานกันว่า “วังแตก” หรือ “ยุคพิฆาตเจ้า” เช่น วังบางขุนพรหม วังวรดิศ วังสวนสุนันทา และวังดอกไม้ ฯลฯ

เขตพระราชฐานสวนสุนันทาในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีสภาพ เป็นวังร้างอยู่หลายปี จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2480 สวนสุนันทาจึงถูกแปรสภาพจากราชสำนักฝ่ายในมาเป็นสถานศึกษาของกุลสตรี ตามมติของคณะรัฐมนตรีและคณะผู้สำเร็จราชการ

วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2480 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน วังสวนสุนันทา ให้กระทรวงธรรมการ จัดเป็นสถานศึกษาเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสตรีสายสามัญศึกษา ให้ชื่อว่า โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 68 ไร่ เริ่มจัดการศึกษา 2 แผนก คือ แผนกสามัญ และแผนกวิสามัญ แผนกสามัญเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 – 8พุทธศักราช 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่ายมัธยมศึกษา และฝ่ายประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อมาเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีฐานะทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 หน่วยงาน คือ 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุนสายวิชาการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ

พระตำหนักต่างๆภายในเขตพระราชฐานสวนสุนันทาในปัจจุบันคงเหลือเพียง 10 ตำหนัก อยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวม 6 ตำหนัก ประกอบด้วย

  1. ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ นิภานภดล
  2. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
  3. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
  4. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
  5. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ
  6. เรือนเจ้าจอมเอื้อนและเจ้าจอมแถมในสกุลบุนนาค

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา
การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน
ลักษณะของสวนสุนันทา
พัฒนาการสู่สถานศึกษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย