ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สวนสุนันทา

พัฒนาการสู่สถานศึกษา

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 บรรดาเจ้านายและเจ้าจอมต่างทยอยเสด็จออกไปประทับและพำนักที่สวนนอกย่านถนนสามเสน ถนนสุโขทัย ถนนราชวิถี และถนนพิชัย ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้างก็เสด็จไปประทับที่วังของพระญาติ หรือเสด็จต่างประเทศ ยุคสมัยนั้นจึงเรียกขานกันว่า “วังแตก” หรือ “ยุคพิฆาตเจ้า” เช่น วังบางขุนพรหม วังวรดิศ วังสวนสุนันทา และวังดอกไม้ ฯลฯ

เขตพระราชฐานสวนสุนันทาในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีสภาพ เป็นวังร้างอยู่หลายปี จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2480 สวนสุนันทาจึงถูกแปรสภาพจากราชสำนักฝ่ายในมาเป็นสถานศึกษาของกุลสตรี ตามมติของคณะรัฐมนตรีและคณะผู้สำเร็จราชการ

วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2480 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน วังสวนสุนันทา ให้กระทรวงธรรมการ จัดเป็นสถานศึกษาเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสตรีสายสามัญศึกษา ให้ชื่อว่า โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 68 ไร่ เริ่มจัดการศึกษา 2 แผนก คือ แผนกสามัญ และแผนกวิสามัญ แผนกสามัญเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 – 8พุทธศักราช 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่ายมัธยมศึกษา และฝ่ายประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อมาเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีฐานะทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 หน่วยงาน คือ 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุนสายวิชาการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ

พระตำหนักต่างๆภายในเขตพระราชฐานสวนสุนันทาในปัจจุบันคงเหลือเพียง 10 ตำหนัก อยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวม 6 ตำหนัก ประกอบด้วย

  1. ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ นิภานภดล
  2. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
  3. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
  4. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
  5. ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ
  6. เรือนเจ้าจอมเอื้อนและเจ้าจอมแถมในสกุลบุนนาค

ที่มาของชื่อ สวนสุนันทา
การเสด็จเข้ามาประทับของเจ้านายฝ่ายใน
ลักษณะของสวนสุนันทา
พัฒนาการสู่สถานศึกษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ