ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พันธสัญญา
(Testament)

พันธสัญญาใหม่

(NEW Testament)

ข้อเขียนในพระธรรมใหม่มีอยู่ 27 ฉบับ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ คือ

  • พระวรสาร
  • หนังสือกิจการอัครทูต
  • จดหมายเซนต์ปอล
  • จดหมายของสาวกองค์อื่นๆ
  • วิวรณ์ (Apocalypsis)

การที่แยกจดหมายของเซ็นต์ปอลออกจากจดหมายของสาวกองค์อื่นๆ เพราะมีจำนวนมากกว่า เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง การแยกประเภทเช่นนี้เพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

พระวรสาร ( The Gospels)
หนังสือกิจการอัครสาวก (The Acts of the Apostles)
จดหมายของเซนต์ปอล
จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ
หนังสือวิวรณ์ (Apocalypsis)

พันธสัญญาเดิม
(Old Testament)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย