ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พันธสัญญา
(Testament)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

หนังสือกิจการอัครสาวก

 (The Acts of the Apostles)

หนังสือเล่มนี้น่าจะมีชื่ออีกหนึ่งว่า " กำเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต์" เนื่องจากกล่าวถึงระยะแรกเริ่มที่พระศาสนจักรได้ก่อตัวขึ้นมา หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จสู่สวรรค์แล้วบรรดาสาวกก็ออกไปเทศนาทั้งในและนอกอาณาจักรโรมัน แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่การรายงานกิจการทั้งหมดของสาวกทุกองค์ แต่ลูกาผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ก็เล่าเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะต้น ๆ ซึ่งต่อเนื่องจากพระวรสารที่ท่านได้เขียนไว้ด้วย แล้วจึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบเองเป็นส่วนใหญ่ในการทำงานร่วมกับเซนต์ปอล หรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจจัดเรื่องราวและข้อมูลในหนังสือนี้ได้ คือ

1.เรื่องที่เกี่ยวกัประชาชนชาวคริสต์แรกที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่มีรายละเอียดให้ห้าบทแรก

2.ประวัตกิจกรของสาวกบางอค์ เซนต์ปิเตอร์ (9/32 - 11 / 18 ; 12) ฟิลิป (8/4 - 40 )

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมที่อันติโอค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักรในกรีก ( 6 /1 - 8 / 3;11 /19-30 ;13 / 1 - 3)

4.การกลับใจของเซนต์ปอลและงานเผยแพร่ศาสนาของท่านซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในหนังสือแล่มนี้ เป็นข้อมูลที่ลูกาได้บันทึกไว้เองเกือบทั้งหมด

เนื่องจากข้อมูลจำกัดเช่นนี้ เราจึงไม่อาจทราบรายลเอียดที่น่าสนใจอื่น เช่น การเผยแพร่ศาสนาของเซนต์ปิเตอร์ ว่าได้ออกไปนอกปาเลสไตน์หรือไม่ถ้าไปจริงได้ไปถึงกรุงโรมและเริ่มก่อตั้งประชาคมที่นั่นเมื่อใด เพราะไม่มีรายงานอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลย แต่ลูกก็ได้ให้ส่วนที่สำคัญอื่นๆ เช่นเดียวกันโดยเฉพาะพัฒนาการของการประกาศ (Kerygma7 หรือการเทศน์สอน ซึ่งเริ่มมีรูปแบบและภาษาที่คงไม่ได้ระหว่างที่พระเยซูทรงมีพระชนม์อยู่ ส่วนหนึ่งเป็นการริเริ่มของเซนต์ปอล เช่นคำว่า Lord (Kyrios)120 หรือแท้กระทั่งการเรียกพระเยซูคริสต์ว่า "บุตรพระเจ้า" (9 / 20) นี่คือพัฒนาการแรกเริ่มว่าด้วยศาสตร์เกี่ยวกับพระคริสต์ (Christology) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นหลักคำสอนในเวลาต่อมาหากพิจารณาเนื้อหาของหนังสือกิจการอัครทูตต่อเนื่องจากพระราชวรสารของเซนต์ลูกาแล้วก็น่าจะบอกได้ว่า พระวรสารคือหนังสือของ "พระบุตร" กิจการอัครทูตคือหนังสือของ "พระจิต" ผู้ทรงนำการเผยแพร่ภารกิจของพระเจ้าโดยทางบรรดาสาวก ดังที่ลูกได้เขียนไว้ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสก่อนจากสาวกไปว่า "ท่านทั้งหลายจะได้รับพลังจากพระจิตที่จะเส็ดจมาเหนือท่านและทั้งหลายจะเป็นหลายจะไดรับพลังจากพระจิตที่จะเส็ดจมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูดา แคว้นสะมาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" (กจ.1/8) เนื้อหาของหนังสือเล่นนี้แบ่งออกดังนี้

1.หลังจากบทนำซึ่ง "ทบทวน" เหตุการณ์จากท้ายพระวรสาร ก็เข้าสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องประชาคมคริสต์ที่กรุงเยรูซาเล็ม การริเริ่มก่อตั้งประชาคมในวันพระจิตเสด็จมา การเทศน์สอนและกิจกรรมของบรรดาสาวกในปาเลสไตน์และลงท้ายด้วยเรื่องการกลับใจของเซนต์ปอล (1-9/31)

2.การเริ่มเผยแพร่ศาสนากับคนต่างชาติ การก่อตั้งประชาคมที่อันติโอดการเบียดเบียนศาสนา การเดินทางครั้งแรกของบาร์นาบาสและปอลยังเกาะไซปรัสกาลาเทีย สังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งตัดสินให้ยอมรับคนต่างชาติให้เป็นคริสต์และไม่ต้องถือประเพณีของโมเสสได้ (9 /32 - 15 / 15)

3.การเผยแพร่ศาสนาของปอล การเดินทางครั้งที่สองและที่สามารถสามจนกระทั่งถูกจับ ถูกคุมขังในที่ต่าง ๆ จนกระทั่งถูกนำไปคุมขังไว้ในกรุงโรม ลูกาไม่ได้เล่าเกี่ยวกับมรณกรรมของปอล (15 /36- 28/ 30 )

พระวรสาร ( The Gospels)
หนังสือกิจการอัครสาวก (The Acts of the Apostles)
จดหมายของเซนต์ปอล
จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ
หนังสือวิวรณ์ (Apocalypsis)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ