ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พันธสัญญา
(Testament)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

จดหมายของเซนต์ปอล

จากการที่เกิดในกรีกแต่เป็นยิวและมีสัญชาติโรมัน มีความรู้ทางคัมภีร์และทางกฎหมายเป็นอย่างดี ทำให้ปอลซึ่งร่วมเบียดเบียนชาวคริสต์ในตอนแรกและกลับใจในปี 34 กลายเป็นสาวกที่เข้มแข็งที่สุดผู้หนึ่งและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำศาสนาไปเผยแพร่กับคนต่างชาติ ทั้งยังได้ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนเหล่านี้ไม่ให้ต้องปแฏิบัติตามกฎหมายโมเลสซึ่งชาวยิวที่เป็นคริสต์ยังคงปฏิบัติกันอยู่และอยากให้คนอื่นกระทำเช่นเดียวกัน ปอลเป็นคนที่ร้อนรนและเชื่อมั่นในความคิดของตนเองไม่ยอมท้อถอยหรือพ่ายแพ้ต่อปุปสรรคใดๆ เดินทางถึงสามครั้งไปเกือบทั่วอาณาจักรเพื่อเทศน์สอนและป่าวประกาศเรืองพระคริสต์ ว่าพระองค์ได้ถูกตรึงกางเขนแต่ก็ได้กลับคืนชีพดังปรากฏในพระคัมภีร์ (พันธสัญญาเดิม) เนื้อหาการประกาศ (Kerygma) ของปอลก็เช่นเดียวกับบรรดาสาวกได้ประกาศ (กจ.2/22) แม้ปอลจะไม่เป็นสาวกของพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นสาวกเช่นเดียวกัน เพราะท่านได้เห็นพระองค์ในวันที่ตกจากหลังม้าบนถนนไปสู่ดามัส เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตน นอกนั้นท่านยังอ้างว่าได้เห็นนิมิตรวมทั้งการเปิดเผยของพระเจ้าอื่น ๆ อีกหลายครั้ง ( 2 คร. 12 / 1 - 4)

ปอลเป็นคนที่มีความรู้ในปรัชญากรีกเป็นอย่างดี จดหมายของท่านจึงมีแนวคิดปรัชญากรีกปะปนอยู่หลายแห่งรวมทั้งวิธีการเขียน หลาย ๆ ตอนก็มีลักษณะของกรีกด้วยเช่นกัน แต่ปอลก็ไม่เคยคิดจะเขียนจดหมายด้วยภาษาสละสลวยหรือในรูปแบบของสุนทรพจน์เพื่อเร้าใจคน ท่านเชื่อว่าเป็นพระจิตของพระเจ้าต่างหากที่จะทำให้ผู้คนเชื่อ ส่วนใหญ่ท่านคงไม่ได้เขียนเองแต่สั่งให้คนอื่นเขียนตามคำบอกการเขียนจดหมายแต่ละฉบับแม้จะยาวเพียงใดคงเขียนโดยไม่ได้กลั่นกรองหรือใช้เวลานานนัก จะเห็นลักษณะที่มีชีวิติชีวาเหมือนกับนั่งฟังท่านพูดเองบางครั้งมีส่วนน้อยที่เป็นผลของการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในประเด็นเรื่องที่สำคัญอย่างไรก็ดี จดหมายทุกฉบับของเซนต์ปอลมีคุณค่าอย่างสำคัญเพราะเป็น "อรรถกถา" ที่อธิบายหลักความเชื่ออย่างลึกซึ้ง แม้ไม่ว่าอาจจะถือว่าคำสอนของท่านที่ปรากฏในจดหมายนั้นเป็นหลักเทวศาสตร์ที่เป็นระบบ ท่านเองไม่ได้ติดจะเขียนเช่นนั้นแน่ๆ หากเป็นจดหมายถึงประชาคมต่างๆ เพื่อตักเตือนและตอกย้ำสิ่งที่ท่านได้สอนไว้ก่อนแล้ว

จกหมายของเซนต์ปอลมีอยู่ 13 ฉบับ ส่วนใหญ่เขียนถึงประชาคมชาคริสต์ในกรีก อย่างไรก็ดี แม้แต่ จดหมายชาวโรม เองก็คงไม่ได้หมายถึงชาวโรมันโดยเชื้อชาติ แต่หมายถึงชาวยิวหรือชาวกรีกที่เป็นคริสต์ซึ่งอยู่ที่กรุงโรมมีอยู่สามฉบับที่ท่านเขียนถึงศิษย์ คือ ทิโมธีและทิตัส จดหมายต่างๆ ดังนี้

1.จดหมายถึงชาวเทสะโลนิกาฉบับที่หนึ่งและที่สอง เขียนขึ้นประมาณปี 50 และ 51 เป็นจดหมายฉบับแรกซึ่งท่านเขียนขึ้นระหว่างการเดินทางครั้งที่สอง (เพราะครั้งแรกเป็นการก่อตั้งประชาคม) ท่านเขียนแสดงความชื่นชมที่ได้ข่าวว่าชาวเทสะโลนิกามีความเข้มแข็งจณะที่ถูกเบียดเบียน ท่านเน้นคำสอนที่ก่อให้เกิดความหวัง เรื่องการเสด็จของพระคริสต์อีกครั้งหนึ่ง (Parousia) ( 4 / 13 - 5 / 11 )

"ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่น ๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ ในข้อนี้ขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ ดังนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด" ( 1 ธส.4 / 13 - 18)

2.จดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับหนึ่งและที่สอง เขียนนั้นประมาณปี 57 ขณะที่มีปัญหาหลายอย่างที่โครินธ์ซึ่งมีประชาคมชาวคริสต์อยู่ ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่ซึ่งสะท้อนจากจดหมายของเซนต์ปอลเองเกี่ยวกับความประพฤติทางศีลธรรม การแต่งงานและความบริสุทธิ์ พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ปอลสามารถพัฒนาแนวคิดอันลึกซึ้งจากปัญหาเหล่านี้เช่นเรื่องการทำให้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ ความยิ่งใหญ่ของความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ เป็นต้นนอกนั้น จากการที่ท่านเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและแนวคิดของกรีกและประยุกต์ในการเทศน์สอน ชาวคริสต์ที่โครินธ์เองต่างก็ชอบโอ้อวดในความรู้และแตกกันเป็นกลุ่มเป็นพวก เซนต์ปอลย้ำว่า อาจารย์ที่แท้จริงนั้นมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสต์และความรู้ที่แท้จริงคือสิ่งที่ใคร ๆ เขาถือว่าโง่ นั่นคือ กางเขน นอกเหนือจากนี้แล้วไม่มีความรู้ปรีชญาณใด ๆ อีก ( 1 คร. 1 / 10 - 4 / 13)

3.จดหมายถึงชาวกาลาเทีย และจดหมายถึงชาวโรม จดหมายสองฉบับนี้มีเนื้อหาและลักษณะคล้ายคลึงกัน ส่วนแรกเป็นปฏิริยาต่อปัญหาเฉพาะเรื่องส่วนที่สองค้องถือว่าเป็นการเสนอประเด็นทางเทวศาสตร์ที่สำคัญได้อย่างล้ำลึกเป็นแนวคิดที่เป็นระบบมากที่สุด ปอลเห็นว่าที่โรมนั้นประชาคมคริสต์ไม่มีเอกภา ประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆ กันและต่างก็ถือว่าตนเองดีกว่า ชาวยิวยังคงยึดมั่นในกฎหมายโมเสส ชาวกรีกเห็นว่าเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญและการปฏิบัติตามคุณธรรมทางจริยศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ ปอลกล่าวถึงพระจิตของพระเจ้าซึ่งอยู่ "เหนือ" กฎใด ๆ และพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า ส่วนคุณธรรมและความสมบูรณ์ของพระคริสต์และพระเจ้าหาได้ไม่"เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทาง จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง อ้างหลักการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างถึงหลักของความเชื่อ เพราะเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวหรือถูกแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วย เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์ทรงโปรดยกโทษความเชื่อดุจกัน ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ เปล่าเลยเรากลับสนับสนุนธรรมบัญญัติเสียอีก" (รม. 3/27 - 31)

ปอลยังกล่าวย้ำถึงเรื่องความหวังในชีวิตใหม่และการเสด็จมาของพระคริสต์ซึ่งจะพบกับผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ (รม. 5/1-)

4.จดหมายถึงชาวฟิลิปปี เมืองฟิลิปปีอยู่ในแคว้นมาเชโดเนีย เซนต์ปอลไปเผยแพร่ศาสนาที่นั่นประมาณปี 50 ท่าน เขียนจดหมายฉบับนี้ประมาณปี 56 - 57 ปอลเขียนจดหมายเพื่อขอบคุณชาวเมืองนี้ที่ได้ส่งของขวัญไปให้ ขณะที่เขียนนั้นปอลถูกจับและอยู่ในที่คุมขัง แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอยู่ที่ใด เนื้อหาของจดหมายฉบับนี้มีส่วนคล้านคลึงกับจดหมายฉบับแรกถึงชาวโคโลสี ไม่มีลักษณะที่เป็นคำสั่งสอนเหมือนจดหมายฉบับอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้ขาดการตักเตือนและตอกย้ำความเชื่อแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการพิจารณาจากตัวของท่านเอง

5.จดหมายถึงชาวเอเฟสและชาวโคโลสี เขียนขึ้นประมาณปี 61-63 ซึ่งปอลอยู่ในที่คุมขัง จดหมายสองฉบับนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่เซนต์ปอลเป็นผู้เขียน แต่ก็ไม่มีเหตุผลหนักแน่นที่จะหาผู้เขียนอื่นที่มีแนวคิดและแนวเขียนเช่นนี้เพราะจดหมายทั้งสองฉบับเป็นจดหมายที่มีความสำคัญอย่างมาก และผู้เขียนน่าจะเป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์เช่นปอล เพราะเนื้อหามีทั้งแนวคิดกรีก และยิวผสมผสานกันไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ผุ้ทรงได้รับการยกให้อยู่เหนือสรรพสิ่ง (คส.1/15) และการเปรียบเทียบว่าพระองค์ทรงเป็น "ศรีษะของกาย คือ พระศาสนจักร" (1/18) หรือ "พวกท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและบรรดาประกาศก พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า" (อฟ.3/20-22)

6.จดหมายถึงทิโมธีและทิตัส มีเนื้หาคล้ายกันทั้งสองฉบับ ฉบับสุดท้ายอาจเขียนจากคุกที่กรุงโรมประมาณปี 65 ทิโมธีและทิตัสเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดของปอล ท่านสองให้รู้จักการดำเนินงานในประชาคมต่าง ๆ เปรียบดังจดหมายของ "สังฆราช" ถึง "พระสงฆ์" ซึ่งดูแลวัดต่าง ๆ

นอกจากนี้แล้วยังมีจดหมายสั้น ๆ ฉบับหนึ่งของปอลถึงฟิโลเมนจากที่คุมขังซึ่งมีลักษณะเป็นจดหมาย "ส่วนตัว" มากกว่า แต่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ของท่าน ส่วนจดหมายถึงชาวฮีบรูนั้นเชื่อว่าไม่ใช่ของปอลแน่แต่ก็ไม่ทราบผู้เขียน และไม่ทราบวันเวลาและสถานที่เขียนด้วยเช่นกัน แต่โดยเนื้อหาแล้วเป็นจดหมายที่มีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงและเปรียบเทียบวิถีชีวิตชาวคริสต์กับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม

พระวรสาร ( The Gospels)
หนังสือกิจการอัครสาวก (The Acts of the Apostles)
จดหมายของเซนต์ปอล
จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ
หนังสือวิวรณ์ (Apocalypsis)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ