ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พันธสัญญา
(Testament)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ

จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ ประกอบด้วยจดหมายของเซนต์ยอห์น 3 ฉบับ เซนต์ปิเตอร์ 2 ฉบับ เซนต์ยากอบและยูดาคนละฉบับ จดหมายเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงถึงประชาคมใด จึงถือเป็นประเพณีว่าเป็นจดหมาย "สากล"

จดหมายของเซนต์ยอห์น มีเนื้อหาและวิธีการเขียนคล้ายกับพระวรสารของผู้เขียนคนเดียวกันนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจดหมายฉบับแรกที่ลักษณะคล้ายกับ "สมณสาร" (Encyclica หรือจดหมายเวียนของพระสันตะปาปาในยุคใหม่ถึงชาวคริสต์ทั่วโลก) ยอห์นสรุปประสบการณ์ชีวิตทางศาสนาของท่านออกมาในจดหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นที่สุด โดยนำประเด็นที่อยู่ในพระวรสารออกมาเสนออีกครั้งหนึ่ง คือ เองพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง (1/5-) ความรัก (4/7-) ความจริง (5-6-) ความชอบธรรม (2/29-) ท่านชี้ให้เห็นว่า เราซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมเหล่านี้อย่างสมบูรณื ยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าทรงเป็นองค์ความรักว่า

"ท่านทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา" (4/7 - 12)จดหมายของเซนต์ยากอบนั้น เข้าใจว่าเป็นยากอบ "ผู้เป็นน้องของพระเยซู" (มธ.13/55-) (ลูกพี่ลูกน้อง) ผู้มีบทบาทสำคัญในประชาคมคริสต์ที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ.12/17;15/13-21) และถูกประหารชีวิตโดยชาวยิวในปี 62 จึงไม่ใช่ยากอบ บุตรของเซเบเด หรือยกอบบุตรของอัลเฟดุล ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซู เข้าใจว่าเซนต์ยากอบผู้เขียนจดหมายนี้มีจุดหมุ่งหมายเขียนถึงชาวยิวที่ "พลัดถิ่น" กระจัดกระจายอยู่ตามแคว้นต่างๆ ในอาณาจักรโรมัน โดยเฉพาะในซีเรียและอียิปต์ ท่านคุ้นเคยกับพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดี แม้จะไม่ได้อ้างตัวบทแม่ก็กล่าวถึงอย่างกว้าง ๆ ตลอดเวลาโดยเฉพาะหนังสือ ปรีชญาณ ดังจะเห็นได้จากคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความประพฤติของตนเอง ความอยากและตัณหาต่าง ๆ แต่สิ่งที่เด่นที่สุดในจดหมายฉบับนี้ คือเรื่องความรักต่อเพื่อมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่แต่หลักการแต่หมายถึงการปฏิบัติ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือยากจน ท่านถือว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงสำคัญกว่าการที่จะบอกว่าตนเองเชื่อและรักแต่เพียงลมปาก ท่านกล่าวโทษคนรวยที่เอาเปรียบคนยากจนไว้ว่า "ค่าจ้างของคนได้ที่เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ฉ้อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทรงทรายถึงพระกรรณของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้ว" (5/4) ท่านย้ำคำสอนของพระเยซูเรื่อง "โลก" ว่า

"อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้" ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ ท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน คนทุจริตเอ๋ยรู้หรือไม่ว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า" (4/1 - 4)

จดหมายของยูดา ก็เช่นกัน คงไม่ใช่หนึ่งในบรรดาสาวก แต่เป็นญาติของพระเยซูเช่นเดียวกันยากอบ ท่านตักเตือนชาวยิวที่เป็นคริสต์ถึงอันตรายที่เกี่ยวกับความเชื่อ เนื่องจากมีอาจารย์ "เทียม" หลายคนที่เที่ยวสอนเรื่องคล้ายคลึงกัน ท่านกล่าวถึงการลงโทษของพระเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีในหมู่ชาวยิวในยุคนั้น

จดหมายของเซนต์ปิเตอร์ เป็นจุดหมายถึงชาวยิวที่เป็นคริสต์ที่อยู่ตามแคว้นต่าง ๆ นอกปาเลสไตน์ จดหมายเหล่านี้เขียนเป็นภาษากรีก ซึ่งใช้เป็นภาษากลางในสมัยนั้นทั่วอาราจักรโรมัน ท่านต้องการเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ถูกเบียดเบียนทั้งหลายให้มั่นคงในความเชื่อ ท่านเขียนด้วยภาษาง่าย ๆ แต่ก็เป็นการสรุปแนวคิดทางเทวศาสตร์ของท่านได้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางความคิดอยู่ที่การเอาอย่างพระเยซูคริสต์ผู้ทรงยอมรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ชาติ นอกนั้นคือเรื่องคำสอนเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้า "

ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พรองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกว่าท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแกต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่ แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้ว" (1 ปต. 2/9-10)

พระวรสาร ( The Gospels)
หนังสือกิจการอัครสาวก (The Acts of the Apostles)
จดหมายของเซนต์ปอล
จดหมายของสาวกองค์อื่น ๆ
หนังสือวิวรณ์ (Apocalypsis)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ