ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พันธสัญญา

(Testament)

        พระคัมภีร์ไบเบิลคือพยานหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งได้ดำเนินการมาในประวัติศาสตร์ในรูปแบบของพันธสัญญา พันธสัญญาเดิมคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล ประชาชาติที่พระองค์เลือกสรรพระเจ้าทรงเปิดเผยรหัสธรรมของพระองค์ให้พวกเขารู้จัก พันธะของอิสราเอลคือการปฏิบัติตามกฎบัญญัติอันเป็นวิถีชีวิตที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้พวกเขาทราบทางผู้แทนของพระองค์ซึ่งได้แก่มหาบุรุษ ผู้วินิจฉัย ประกาศก กษัตริย์ และพระสงฆ์ อิสราเอลรอพระแมสสิอาห์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาจะส่งมาเพื่อกอบกู้และสถาปนาอาณาจักรของพวกเขา พันธสัญญาใหม่เริ่มขึ้นเมื่อพระเยซูทรงปรากฏมา พระองค์ทรงประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และถวายชีวิตเป็นบูชาพลีเพื่อนำมนุษย์กลับสู่วิถีแห่งความชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นพระวาจา ซึ่งพระเจ้าทรงตรัสกับมนุษย์ ชีวิตและคำสอนของพระองค์คือการเปิดเผยที่สมบูรณ์ของพระเจ้า บรรดาสาวกและผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้เป็นพยานในเรื่องและได้นำ "พระวรสาร" นี้เป็นประกาศทั่วโลกประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นี้ได้รักบารบันทึกไว้โดยบุคคลซึ่งพระเจ้าทรงดลใจ ภาษาวรรณศิลป์ของพระคัมภีร์มีลักษณะตามยุคสมัยและวัฒนธรรมอันเป็นถิ่นกำเนิดเป็นภาษา "มนุษย์" ซึ่งพระเจ้าทรงใช้เพื่อถ่ายทอด "พระวาจา" ของพระองค์ พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ในความหมายทางวิชาการในปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดซึ่งสะท้อนความเชื่อในพระเจ้า แสดงถึงโลกทัศน์ชีวทัศน์ของผู้ที่เชื่อว่า พระเจ้ามีแต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดและจุดหมายของสรรพสิ่ง ทรงเปิดเผยสัจธรรมซึ่งเป็นความหมายชีวิตของผู้ที่เชื่อในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์เอง เรื่องราวเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ แต่เมื่อได้รับการบันทึกไว้มิใช่เพื่อให้ "รู้" แต่เพื่อ "มีชีวิต" จึงจำต้องมีการตีความเพื่อสามารถเข้าถึง "สาสน์" อันเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะเปิดเผย สาสน์เหล่านี้เองที่ได้รับการถ่ายทอดมาด้วยการปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่เชื่อนับแต่แรกเริ่มเมื่อพระเจ้าทรสถาปนาความสัมพันธ์กับมนุษย์จวบจนปัจจุบัน

พันธสัญญาเดิม
(Old Testament)

พันธสัญญาใหม่
(NEW Testament)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ