วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ

ในธรรมชาติรอบตัวเรามีรังสีต่างๆ ส่งมาจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง เช่น รังสีจากนอกโลก ซึ่งเรียกว่า รังสีคอสมิก โดยแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดของรังสีนี้ คือ ดวงอาทิตย์ ส่วนรังสีจากโลก อันได้แก่ รังสีจากไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีต่างๆ ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นส่วนประกอบของโลก ได้แก่ ดิน หิน น้ำและแก๊ส เช่น โพแทสเซียม-40 แวนาเดียม – 50 รูบิเดียม – 87 อินเดียม -115 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238 แก๊สเรดอน-220 และแก๊สเรดอน-222 ไอโซโทปกัมมันตรังสีเหล่านี้ มีปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่น มักมีปริมาณมากในบริเวณที่เป็นเหมืองแร่ เหมืองน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้นนอกจากแหล่งกำเนิดดังกล่าว ร่างกายของมนุษย์ สัตว์และพืช ก็ยังมีสารไอโซโทปกัมมันตรังสีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติด้วย ซึ่งได้แก่ ตริเตรียม คาร์บอน-14 โพแทสเซียม-40 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238 ที่ผ่านจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งตามปกติร่างกายมนุษย์จะรับรังสีเข้าสู่ร่างกายจากธรรมชาติ โดยเฉลี่ยประมาณ 85% ที่เหลือ 15% เป็นรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จะมีปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพที่ได้รับ เช่น จากอาหาร เครื่องดื่มและยาชนิดต่างๆ รวมทั้งการรับรังสีเอ็กซ์เวลาตรวจร่างกาย จากจอภาพของโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์ การได้รับรังสีจากฝุ่นกัมมันตรังสีที่ฟุ้งมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การได้รับปริมาณรังสีคอสมิกเพิ่มขึ้นจากการไปอยู่บนยอดเขาสูง รวมทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ระดับสูง

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี
การป้องกันรังสี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ