ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ทฤษฎีวิวัฒนการโลกตามหลักพุทธศาสนา

ความเสื่อมของอายุสัตว์

สิ่งสำคัญในเนื้อหาของจักกวัตติสูตร จะเห็นได้ว่าอายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น มีความเจริญถึงขั้นสูงสุดคือ 80,000 ปี ต่อมาอายุก็เสื่อมถอยลงมาเรื่อย ๆ จนถึงขั้นต่ำสุดคือ 10 ปี ซึ่งมูลเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้อายุเสื่อมนั้น คือสัตว์เหล่านั้นได้กระทำปาณาติบาต สิ่งที่ทำไปนั้นบั่นทอนอายุสัตว์ให้สั้นลง ด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยเมื่อสัตว์ได้ทำความผิด เพราะสัตว์เหล่านั้นลงมติตามความเห็นของ ๆ ตนว่าเป็นความผิดดังนั้น สัตว์ทั้งหลายบางพวก จึงทำตามอย่างบ้างและอีกเหตุผลหนึ่ง เพราะหัวหน้าสัตว์ (พระราชา ) ประพฤติธรรมทุจริต ไม่ดำเนินตามรอยพระราชาองค์ก่อน ๆ ที่ประพฤติอยู่ในธรรมสุจริต เช่น การที่พระราชาไม่พระราชทานทรัพย์แก่คนไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็ถึงความแพร่หลาย เกิดลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น พระราชาจับได้ ขโมยนั้นเกิดความไม่พอใจพระราชาที่ไม่พระราชทานทรัพย์แก่คน ซึ่งในอดีตพระราชาองค์ก่อน ๆ ได้พระราชทาน เหตุนั้นในเวลาต่อมาความขัดสนได้แพร่สะพัดไปทั่วแก่คนทั้งหลาย ครั้นถูกจับได้จึงแสดงอาการส่อเสียดต่อพระราชาพระองค์นั้น และด้วยความขัดสนนี้เอง เป็นสาเหตุให้เกิดขโมยมากขึ้น อทินนาทานจึงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้ใช้ศัสตรา(อาวุธ) ทำลายกันแพร่หลาย เพราะไม่พอใจต่อพระราชาดังได้บรรยายไว้แต่เบื้องต้น ต่อมามุสาวาท ปิสุณาวาจาก็ถึงความแพร่หลาย อายุของมนุษย์จากอายุ ( 20,000 ปี ) ถอยลงมาที่ 10,000 ปี

ในระหว่างอายุ 10,000 ปีนี้ มนุษย์ได้เกิดความดูหมิ่นกัน เรื่องผิวพรรณดีและไม่ดี จึงแบ่งเป็น 2 พวกก่อน ต่อมาก็ประพฤติล่วงเกินในภรรยาของคนอื่น ( ที.ป.11/42–44/ )จึงเป็นสาเหตุให้อายุถึงความถอยลงมาที่ 5,000 ปี

ระหว่างอายุของมนุษย์มาอยู่ที่ 5,000 ปี ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปก็เกิดขึ้น อายุของมนุษย์จึงถึงความถอยลงมาที่ 2,500 ปี บางพวกก็มีอายุ 2,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาทก็ได้เกิดขึ้น ทำให้อายุถึงความถอยลงมาที่ 1,000 ปี ระหว่างอายุเฉลี่ย 1,000 ปี มิจฉาทิฏฐิ ( ความเห็นผิด ) ก็บังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย จึงทำให้อายุถึงความถอยลงมาที่ 500 ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุเฉลี่ย 500 ปี ธรรม 3 ประการ ก็บังเกิดขึ้น คือ

อธรรมราคะ (ความกำหนัดในฐานะอันไม่ชอบธรรม)
วิสมโลภะ (ความโลภไม่เลือก)
มิจฉาธรรม(ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจผิดธรรมดา)

ธรรมเหล่านี้ถึงความแพร่หลาย อายุของมนุษยจึงถึงความถอยลงมาที่ 250 บ้าง 200 ปีบ้างในระหว่างที่มนุษย์มีอายุ 250 ปีนั้น ธรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้น คือ ความไม่ประพฤติชอบในมารดาบิดา สมณ พราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ได้ถึงความแพร่หลายไปทั่ว ด้วยสาเหตุนี้ อายุของมนุษย์จึงถึงซึ่งความถอยลงมาที่ 100 ปี (ที.ป.11/45/61/)

เปรียบเทียบระหว่างศาสนา
คริสต์ศาสนาสอนอย่างไร
การถูกพระเจ้าลงโทษ
สาระสำคัญของอัคคัญญสูตร
วิวัฒนาการคืออะไร
อัคคัญญสูตร
กำเนิดมนุษย์
เหตุแห่งการดูหมิ่น
ข้าวสารีเกิดขึ้น
เกิดเพศหญิงและเพศชาย
เกิดผู้นำในการปกครอง
เบื้องหน้าแห่งความตาย
กำเนิดโลกและความเสื่อม
อายุของโลก
สรุปเนื้อหาในอัคคัญญสูตร
การไปอุบัติในนรกและสวรรค์
ทฤษฎีวิวัฒนาการ
จักรวัตติสูตร
สาเหตุแห่งความเสื่อมของโลก
เหตุแห่งความเจริญของโลก
ความเจริญของอายุมนุษย์
ภิกษุควรมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างไร
ความเสื่อมของอายุสัตว์
สาระสำคัญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย