ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า

พิธีนี้ตรงกับพิธีตักบาตรเทโวของชาวไทยนั่นเอง ชาวทิเบตถือว่าพระพุทธองค์เสด็จจากดุสิตลงมาโลกมนุษย์วันที่ 22 เดือน 9 ของทุกปี จึงจัดพิธีในวันนั้น

ในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อโปรดสอนมารดาในเรื่องอภิธรรมนั้น (วันนี้เป็นวันที่เทียบเป็นภาษาอังกฤษว่า “Abhidhamma Day”) พระโมคคัลลานะทรงทำหน้าที่แทนพระองค์โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใด แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าพิมพิสารทรงล่วงรู้ว่าพระพุทธองค์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อสิ้น 3 เดือน พระโมคคัลลานะก็เสด็จขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วทูลเชิญให้เสด็จกลับเมืองมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์โดยให้พระโมคคัลลานะกลับลงมาแจ้งข่าวการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ หลังจากนั้น บรรดาสาวกและสาวิกาพากันตระเตรียมสถานที่ พระอินทร์ก็ทรงมีรับสั่งให้พระวิษณุกรรมเนรมิตบันไดทอง บันไดลาปิสลาซุลีซึ่งเป็นหินสีน้ำเงิน และบันไดแก้วมณีทอดลงมาให้พระพุทธองค์เสด็จในพิธีนี้ พระสาวกสาวิกานิยมสร้างสถูปมีบันได 4 หรือ 8 ขั้น เวียนขึ้นไป เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตของพระองค์ และวันนี้ ชาวทิเบตนิยมไปวัด จุดตะเกียงน้ำมันถวาย และจุด Juniper Twigs (ไม้พุ่มประเภทหนึ่งที่นำมาจุดเพื่อให้มีกลิ่นหอม) สวดมนต์ และอ่านคัมภีร์เป็นการทำบุญและใช้เวลาอย่างมีคุณค่า

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ